Blank

Activity 33

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายใต้โครงการ Manpower & ABAC Career Center

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายใต้โครงการ Manpower & ABAC Career Center