กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน
แบบสอบถามเพื่อเจราจะได้รู้จักคุณมากขึ้น 
แนวโน้มอาชีพและการเตรียมความพร้อมในการทำงานเมื่อเข้าสู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ของกลุ่ม Millennial 
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อศึกษาแนวโน้มอาชีพ ความสนใจ พฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่ม Millennial ที่มีต่อการเข้าทำงานในองค์กร  
2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานกับองค์กรของกลุ่ม Millennial  
3.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในองค์กรอย่างมีความสุขของกลุ่ม Millennial  
4.เพื่อศึกษาระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของกลุ่ม Millennial  
5.เพื่อศึกษาความต้องการเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพในการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองของกลุ่ม Millennial  
6.เพื่อศึกษาความสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตของกลุ่ม Millennial  
7.เพื่อศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมในการทำงานเมื่อเข้าสู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ของกลุ่ม Millennial  
คำชี้แจง  
กรุณาทำเครื่องหมายลงถูกในช่องคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้การศึกษาได้ผลสมบูรณ์มากที่สุด ขอได้โปรดตอบให้ครบทุกข้อจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  
กรุณากรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ
 
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป  
1. เพศ
ชาย หญิง อิสระ
 
2. อายุ (โปรดระบุ)
 
3.ระดับการศึกษาสูงสุด/กำลังศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 
4. อาชีพ
รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน
อาชีพอิสระ ค้าขาย/ประกอบกิจการส่วนตัว อื่นๆ
 
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ำกว่า 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท 15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท 25,001 - 30,000 บาท 30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท 50,001 - 60,000 บาท 60,001 บาท ขึ้นไป
 
6.สถานภาพ
โสด สมรส มีบุตร สมรส ไม่มีบุตร
หย่าร้าง/หม้าย
 
7.มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น (Flexible Working)
มี ไม่มี
 
8.จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมทั้งในและนอกเวลางานต่อสัปดาห์ (หน่วย=ชั่วโมง)
 
9.วันหยุดประจำสัปดาห์
อาทิตย์ เสาร์-อาทิตย์
 
อิ่นๆ โปรดระบุ
 
ส่วนที่ 2 ความสนใจ พฤติกรรม และทัศนคติ ของกลุ่ม Millennial ที่มีต่อการเข้าทำงาน  
1.สิ่งที่คาดหวัง/เป้าหมายในชีวิต (โปรดเรียงลำดับ 1-5 จากมากไปหาน้อย) เช่น 5,4,8,3,1  
1. การได้ทำงานในองค์กรที่มั่นคง 2. การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 3. การได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร 4. การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี 5. การได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีความก้าวหน้า  
6. การได้รับสวัสดิการที่ดี 7. การมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 8. การมีผู้บังคับบัญชาที่ดี 9. การมีปริมาณงานที่เหมาะสม 10. การได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่า  
กรุณาเรียงลำดับภายในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้ (โปรดเรียงลำดับ 1-5 จากมากไปหาน้อย) เช่น 5,4,8,3,1
 
2.ลักษณะสภาพแวดล้อมที่อยากเข้าทำงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
สภาพแวดล้อมสะอาด มีระเบียบ ทันสมัย สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย ไม่มีเสียงรบกวนและแสงสว่างพอเหมาะ
ค่าจ้างเหมาะสมกับปริมาณของผลงาน ลักษณะงานมีความชัดเจน มีกลุ่มทำงานที่ฉลาดมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาทำงานในแต่ละวันมีความเหมาะสม การได้รับการเอาใจใส่จากหัวหน้างาน สิทธิประโยชน์และ สวัสดิการอื่นๆ
การมีสถานที่ให้ออกกำลังกาย การมีโรงอาหารอยู่ใกล้ การมีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น มีสถานที่จอดรถ มีสถานที่พักผ่อนทำกิจกรรมยามว่าง
 
อื่นๆ (โปรดระบุ)
 
3.ประเภทธุรกิจที่ท่านสนใจอยากทำงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เกษตรกรรม การประมง การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต การไฟฟ้า การก่อสร้าง
โรงแรมและภัตตราคาร การขนส่งและการคมนาคม ตัวกลางทางเงิน
การศึกษา บริการด้านสุขภาพและสังคม องค์กรระหว่างประเทศ
ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซม ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
 
4.บริษัท หรือ องค์กรในฝันที่ท่านอยากทำงานด้วย 3 ลำดับแรก คือ
 
5.ท่านคาดว่าจะทำงานจนเกษียณเมื่ออายุเท่าไหร่ (ตอบเพียงข้อเดียว)
ต่ำกว่าอายุ 40 ปี อายุ 40-44 ปี อายุ 45-49 ปี
อายุ 50-54 ปี อายุ 55-59 ปี อายุ 60-64 ปี
อายุ 65 ปี ขึ้นไป ทำไปเรื่อยๆ จนวันตาย
 
6.ท่านคิดว่าจะทำงานอย่างไรในอนาคต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
งานประจำ เงินโบนัส ความท้าทายใหม่ๆ
การเลื่อนตำแหน่ง ชีวิตการทำงานที่มีความสมดุล ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน สิทธิประโยชน์และ สวัสดิการอื่นๆ
 
อื่นๆ (โปรดระบุ)
 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานกับองค์กรของกลุ่ม Millennial  
ด้านลักษณะงาน  
ลักษณะงานมีความท้าทาย
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
งานที่มีหน้ามีตาสร้างชื่อเสียง
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
มีอิสระในการคิดริเริ่มได้เอง มีความเป็นเจ้าของงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ลักษณะงานตรงกับที่เรียนมา
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
มีโอกาสใช้วิธีการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีความสำคัญต่อองค์กรและมีความหมาย
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ด้านองค์กรและนโยบายในการบริหารงาน  
เข้าใจบทบาทและเป้าหมายของบริษัท
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
บริษัทมีการปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
เวลาแสดงความคิดเห็นบุคคลในบริษัทสนใจรับฟัง
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
รู้สึกว่าตนเป็นคนมีความสำคัญสำหรับบริษัท
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างงานและพันธกิจขององค์กร
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ด้านการมีส่วนร่วมและรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ  
มีเส้นทางความก้าวหน้าชัดเจน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
เปิดโอกาสให้เรียนรู้และทดลองสิ่งใหม่
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
เปิดโอกาสให้พิสูจน์ศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ได้รับคำชมเชยจากหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา เมื่องานประสบความสำเร็จ
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ด้านความก้าวหน้าและโอกาสได้เรียนรู้  
หัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
หัวหน้างานเข้าใจและยอมรับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
หัวหน้างานให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีว่าเป็นอย่างไร
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างเพื่อนร่วมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
งานที่ทำ ทำให้รู้จักคนเพิ่มขึ้น
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
หัวหน้าหรือองค์กรให้การสนับสนุนในเรื่องของการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
การทำงานองค์กรนี้ ทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จ
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
การทำงานในองค์กรนี้ไปเรื่อยๆ จะทำให้ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
เงินเดือนสูงนำตลาด (เทียบกับระดับเดียวกัน)
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลของงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
จ่ายโบนัสตามผลของงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ค่าล่วงเวลา
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ความสมดุลในชีวิตการทำงานและส่วนตัว
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
สวัสดิการที่สามารถเลือกให้เหมาะสมกับตนเอง
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
การแต่งกายชุดทำงาน Free Style
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
เปิดโอกาสให้ทำงานที่บ้านได้ในบางวันของสัปดาห์
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในองค์กรอย่างมีความสุขของกลุ่ม Millennial  
ด้านสภาพแวดล้อม  
ท่านชอบบรรยากาศในการจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านพึงพอใจต่อบรรยากาศในการบริหารจัดการขององค์กร
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านมีความสุขเมื่อทำงานในองค์แห่งนี้
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
โดยภาพรวมท่านมีความสุขในการทำงานด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับใด
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ด้านลักษณะงาน  
ท่านรู้สึกเต็มใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านรู้สึกว่าองค์กรนี้มีสภาพการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านรู้สึกว่างานของท่านมีความมั่นคงและก้าวหน้า
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านรู้สึกว่ามีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวท่านเอง
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านรู้สึกเกิดความภาคภูมิใจเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามที่ได้รับมอบหมาย
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
หน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบในปัจจุบันมีความชัดเจน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านมีอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
งานที่ท่านทำอยู่มีความน่าสนใจ หลากหลายและท้าทายความสามารถ
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
โดยภาพรวมท่านมีความสุขในการทำงานด้านลักษณะงานอยู่ในระดับใด
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ด้านความสัมพันธ์ในองค์กร  
ท่านมีความสุข สนุก รู้สึกดี เพลิดเพลินเมื่ออยู่กับเพื่อนร่วมงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
เมื่อมีปัญหาท่านสามารถปรึกษาเพื่อนร่วมงานได้ทุกเรื่อง
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานในทุกๆ เรื่อง
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเพื่อนร่วมงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
โดยภาพรวมท่านมีความสุขในการทำงานด้านความสัมพันธ์ในองค์กรอยู่ในระดับใด
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร  
ท่านมีความเชื่อในค่านิยมร่วมขององค์กรและได้นำไปปฏิบัติ
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านมีความเข้าว่างานที่ทำส่งผลต่อองค์กรอย่างไร
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านรู้สึกว่ามีประชาธิปไตยในองค์กร
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านมีการยึดถือเป้าหมายและคุณค่าขององค์กรเสมือนเป็นเป้าหมายของตัวเอง
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญหรือมีความหมายต่อองค์กร
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
โดยภาพรวมท่านมีความสุขในการทำงานด้านค่านิยมร่วมขององค์กรอยู่ในระดับใด
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ด้านผู้นำ  
หัวหน้าสามารถสร้างแรงจูงใจให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
หัวหน้ามีความเสียสละ อุทิศตนเองให้กับพนักงานและองค์กร
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
หัวหน้ามีการกระจายอำนาจให้กับพนักงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
หัวหน้ามีการจดจำ และให้ความสำคัญกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นโดยท่านเสมอ
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
โดยภาพรวมท่านมีความสุขในการทำงานด้านผู้นำอยู่ในระดับใด
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ด้านคุณภาพชีวิต  
ท่านรู้สึกว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ชีวิตท่านมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมส่วนตัวต่างๆได้โดยไม่กระทบกับงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านมีความพึงพอใจในชีวิตการทำงานในปัจจุบัน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
โดยภาพรวมท่านมีความสุขในการทำงานด้านคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับใด
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ด้านรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
ท่านรู้สึกว่าได้รับสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านมีความพึงพอใจในการจ่ายโบนัสตามผลของงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการปรับเงินเดือนประจำปีตามผลของงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
โดยภาพรวมท่านมีความสุขในการทำงานด้านรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับใด
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ส่วนที่ 5 ความต้องการเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพในการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองของกลุ่ม Millennial  
บริษัท/องค์กรของท่านมีการจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพหรือไม่
มี ไม่มี
 
ในการพัฒนาเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพท่านเข้าร่วมด้วยความสมัครใจหรือเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
เข้าร่วมตามคำสั่ง เข้าร่วมตามความสมัครใจ เข้าร่วมทั้งสองลักษณะ
 
บริษัท/องค์กรของท่านมีการจัดการฝึกอบรมประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
อบรมภายในหน่วยงาน อบรมภายนอกหน่วยงาน
 
อื่นๆ (โปรดระบุ)
 
ท่านคิดว่าปัจจัยใดมีความสำคัญต่อความต้องการพัฒนาเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพมากที่สุด (ตอบเพียงข้อเดียว)
ความต้องการในตัวบุคคล ความต้องการของงาน ความต้องการขององค์กร
 
ความต้องการพัฒนาเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพมีความสำคัญกับตัวท่านอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับงาน
เพื่อตอบสนองงานในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กร
 
อื่นๆ (โปรดระบุ)
 
ท่านคิดว่าความมั่นคงของงานมีความหมายอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
งานที่มั่นคงในระยะยาว การมีทักษะเกี่ยวกับงานที่ตรงกับความต้องการของตลาด การรักษามาตรฐานการดำรงชีพ
ความมั่นคงด้านรายได้
 
อื่นๆ (โปรดระบุ)
 
ท่านจะทำอย่างไรในการพัฒนาตนเองให้ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
พัฒนาทักษะและคุณสมบัติ ทำงานในปัจจุบันให้ดี การแสวงหาโอกาส
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน
 
อื่นๆ (โปรดระบุ)
 
หลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่ท่านสนใจเข้าร่วม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำงาน หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านงานวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะการขายและการตลาด หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะการบริการ
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น
 
อื่นๆ (โปรดระบุ)
 
ส่วนที่ 6 ความสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตของกลุ่ม Millennial  
ท่านมีความคิดเห็นต่อความสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างไร  
เนื่องจากความต้องการทางหน้าที่การงาน จึงทำให้ฉันทำงานเป็นเวลานานหลายชั่วโมง
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ฉันมีมีเวลามากนักในการเข้าสังคมพักผ่อนกับคู่รัก หรือพบปะครอบครัวใน 1 สัปดาห์
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ฉันต้องนำเอางานกลับไปทำต่อที่บ้านแทบทุกเย็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ฉันมักจะทำงานดึกๆ หรือทำงานในวันสุดสัปดาห์ เพื่อจัดการกับเอกสารโดยไม่มีสิ่งใดมารบกวน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
เป็นเรื่องยากที่จะผ่อนคลายและไม่คิดเรื่องงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ฉันกังวลว่าความเครียดจากงานจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของฉัน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ความสัมพันธ์กับคู่รักของฉันสั่นคลอน เนื่องจากความกดดันและเวลาส่วนมากใช้ไปในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ครอบครัวของฉันขาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวฉัน เนื่องจากฉันไม่ได้พบพวกเขามากนัก หรือไม่ก็เพราะฉันเหนื่อยเกินไป
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
เป็นเรื่องยากที่จะมีเวลาทำงานอดิเรกทำกิจกรรมยามว่าง รักษามิตรภาพและสานต่อความสัมพันธ์ของครอบครัว
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ฉันอยากลดชั่วโมงการทำงานและลดระดับความเครียดลง แต่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในปัจจุบันได้เลย
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
 
ส่วนที่ 7 การเตรียมความพร้อมในการทำงานเมื่อเข้าสู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ของกลุ่ม Millennial  
ท่านทราบข่าวสารเกี่ยวกับโมเดล ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่
ทราบ ไม่ทราบ
 
ท่านคิดว่าการที่โมเดล ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของท่านในอนาคตหรือไม่
ไม่ส่งผล ส่งผล ไม่แน่ใจ
 
ท่านคิดว่าต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะการทำงานด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Sense Making (การสร้างความเข้าใจเชิงลึก) Social Intelligence (ความฉลาดในการเข้าสังคม) Novel and Adaptive Thinking (ความคิดที่แปลกใหม่และความคิดเชิงประยุกต์)
Cross Cultural Competency (ความสามารถในการรับมือกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย) Transdisciplinary (ความสามารถหลากหลายด้าน) Design Mindset (ความสามารถในการออกแบบงาน)
Cognitive Load Management (ความสามารถในการบริหารจัดการการรับรู้) New Media Literacy (ความเข้าใจในสื่อยุคใหม่) Computational Thinking (ความคิดเชิงประมวลผล)
Virtual Collaboration (ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น)
 
อื่นๆ (โปรดระบุ)
 
*************** ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม ***************