กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน
แบบสอบถามเพื่อเจราจะได้รู้จักคุณมากขึ้น 
พฤติกรรมการใช้เงิน การดำเนินชีวิต และความคิดเห็นที่มีต่อการทำงานของคนรุ่นใหม่ยุค 4.0 
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อศึกษาความสนใจและความต้องการที่มีต่อการเข้าทำงานในองค์กรของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0  
2.เพื่อศึกษาแนวโน้มการประกอบอาชีพของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0  
3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0  
4.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0  
คำชี้แจง  
กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้การศึกษาได้ผลสมบูรณ์มากที่สุด ได้โปรดตอบให้ครบทุกข้อจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  
กรุณากรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ
ชาย หญิง อิสระ
 
เกิดในช่วง
Gen B (Baby Boomer) ปี พ.ศ. 2489-2507 Gen X ปี พ.ศ. 2508-2522 Gen Y ปี พ.ศ.2523-2540
Gen Z ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นไป
 
อายุ
 
ระดับการศึกษาสูงสุด/กำลังศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 
ระดับการศึกษาสูงสุด/กำลังศึกษา อื่น ๆ (ระบุ)............................
 
อาชีพ (ตอบเฉพาะผู้ที่ทำงานแล้ว)
รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน
อาชีพอิสระ ค้าขาย/ประกอบกิจการส่วนตัว
 
อาชีพ อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................
 
รายได้รวมทั้งครอบครัวต่อเดือน
ต่ำกว่า 30,000 บาท 30,001 - 40,000 บาท 40,001 - 50,000 บาท
50,001 - 60,000 บาท 60,001 - 70,000 บาท มากกว่า 70,000 บาท
 
รายได้ส่วนตัวต่อเดือน
ต่ำกว่า 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท 40,001-50,000 บาท 50,001-60,000 บาท
60,001 บาท ขึ้นไป
 
ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
บ้านส่วนตัว บ้านเช่า หอพัก/อพาร์ทเมนท์
คอนโดมิเนียม
 
ลักษณะการทำงานที่ต้องการในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
งานประจำ งานพาร์ทไทม์ งานอิสระ/สัญญาจ้าง
งานนอกเวลา ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้ประกอบการ Startup
รับหลายงานพร้อมกัน (2 งานขึ้นไป)
 
ลักษณะการทำงานที่ต้องการในปัจจุบัน อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................
 
สถานที่ตั้งที่ทำงานที่ต้องการ
ในเมือง นอกเมือง ต่างจังหวัด
 
สถานที่ตั้งที่ทำงานที่ต้องการ อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................
 
คุณมีความต้องการเป็นผู้ประกอบการ Startup หรือไม่
ต้องการ ไม่ต้องการ (ข้ามไปตอบส่วนที่ 2)
 
เหตุผลที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ Startup
เป็นนายตนเอง มีรายได้เพิ่ม มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น
มีอิสระในการทำงาน ต้องการประสบความสำเร็จ มีความท้าทาย
 
เหตุผลที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ Startup อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................
 
ธุรกิจ Startup ที่คุณสนใจ
ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจนวัตกรรมและแทคโนโลยี ผู้ผลิตเนื้อหาออนไลน์
เว็บไซต์รีวิวสินค้า ธุรกิจเกม ธุรกิจร้านอาหาร
ธุรกิจท่องเที่ยว Co-working space ทีวีออนดีมานด์
โรงเรียนสอนภาษา นักการตลาดดิจิทัล ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการออกแบบที่โดดเด่น
 
ธุรกิจ Startup ที่คุณสนใจ อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการทำงาน  
ประเภทขององค์กรที่สนใจอยากทำงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ธุรกิจแฟรนไชส์
องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ กิจการร่วมการค้า กองทุนธุรกิจ
โฮลดิงคัมพานี สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ
ราชการ ธุรกิจ Start Up
 
ประเภทขององค์กรที่สนใจอยากทำงาน อื่นๆ (โปรดระบุ).........................
 
ประเภทธุรกิจที่สนใจอยากทำงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เกษตรกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต การไฟฟ้า การก่อสร้าง
โรงแรมและภัตตราคาร ตัวกลางทางการเงิน การขนส่งและการคมนาคม
การศึกษา บริการด้านสุขภาพและสังคม องค์กรระหว่างประเทศ
ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ
การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซม ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
 
ประเภทธุรกิจที่สนใจอยากทำงาน อื่นๆ (โปรดระบุ).........................
 
บริษัท หรือ องค์กรในฝันที่อยากทำงานด้วย 3 ลำดับแรก คือ
 
สิ่งที่พิจารณาในการเข้าร่วมงานกับองค์กร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลักษณะงาน ชื่อเสียงองค์กรและความมั่นคง การมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ใกล้รถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT ใกล้บ้าน
ความสมดุล (Work Life Balance) ความยืดหยุ่นในการทำงาน (Flexible) ความก้าวหน้าและโอกาสได้เรียนรู้
โอกาสทำงานในต่างประเทศ นโยบายในการบริหารงานชัดเจน วันหยุด/เวลาทำงาน
เอื้อต่อการเติบโตไปเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต
 
สิ่งที่พิจารณาในการเข้าร่วมงานกับองค์กร อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................
 
ลักษณะสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่อยากเข้าทำงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
สภาพแวดล้อมสะอาด มีระเบียบ ทันสมัย สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย ไม่มีเสียงรบกวนและแสงสว่างพอเหมาะ
มีสถานที่ให้ออกกำลังกาย มีโรงอาหารอยู่ใกล้ มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น
มีการออกแบบตกแต่งที่ทันสมัยมีเอกลักษณ์ มีสถานที่จอดรถ มีสถานที่พักผ่อนทำกิจกรรมยามว่าง
มีเครื่องดื่มให้รับประทาน
 
ลักษณะสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่อยากเข้าทำงาน อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................
 
อัตราเงินเดือน/เดือน ที่คาดหวัง
ต่ำกว่า 20,000 บาท 20,001 -30,000 บาท 30,001 -40,000 บาท
40,001 -50,000 บาท 50,001 -60,000 บาท 60,001 -70,000 บาท
70,001 -80,000 บาท 80,001 บาท ขึ้นไป
 
สวัสดิการที่ต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ โบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี
เบี้ยเลี้ยง การเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุนการศึกษาต่อ
เบี้ยขยัน / ค่า Incentive ค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์ ลากิจ/ลาพักผ่อน
ยูนิฟอร์ม อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และ กีฬาสี
 
สวัสดิการที่ต้องการ อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................
 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงิน  
ในภาพรวมระยะเวลา 1 เดือนคุณมีการใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
ต่ำกว่า 10,000 บาท 10,001 ? 15,000 บาท 15,001 ? 20,000บาท
20,001 -25,000 บาท 25,001 -30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท
 
คุณมีการใช้จ่ายให้กับตนเองในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
แฟชั่น สุขภาพ/ฟิตเนส ที่อยู่อาศัย
เดินทางท่องเที่ยว ความสวยความงาม (Beauty) ความบันเทิง (Entertainment)
 
คุณมีการใช้จ่ายให้กับตนเองในเรื่องใด อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................
 
คุณมีการจัดทำแผนการออมเงินและการลงทุนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่มีการวางแผน วางแผนผ่านบริษัทที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะ วางแผนผ่านบริการที่ปรึกษาด้านวางแผน ทางการเงินขององค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร หรือบริษัทประกนภัย
วางแผนด้วยตนเอง
 
คุณมีการจัดทำแผนการออมเงินและการลงทุนอย่างไร อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................
 
สัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน
ไม่ได้กําหนดแน่นอน ออมตามเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย ต่ำกว่า 10% ของรายได้ 10 ? 20% ของรายได้
21 ? 30% ของรายได้ มากกว่า 30% ของรายได้
 
รูปแบบการออมและการลงทุนในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หุ้นสหกรณ์ เงินฝากประจํา หุ้น/หลักทรัพย์
การทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF
กองทุนการออมแห่งชาติ ทองคํา ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF
 
รูปแบบการออมและการลงทุนในปัจจุบัน อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................
 
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการดำเนินชีวิต  
4.1 พฤติกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ชื่นชอบ  
4.1.1 กีฬาที่ชื่นชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เดิน/วิ่ง ฟุตบอล แบตมินตัน
ปั่นจักรยาน บาสเกตบอล
 
4.1.1 กีฬาที่ชื่นชอบ อื่นๆ (โปรดระบุ).........................
 
4.1.2 กิจกรรมบันเทิงที่ชื่นชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต ละครเวที
ร้องเพลง/คาราโอเกะ
 
4.1.2 กิจกรรมบันเทิงที่ชื่นชอบ อื่นๆ (โปรดระบุ).........................
 
4.1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ชื่นชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
อ่านหนังสือ เข้าอบรมคอร์สต่างๆ ท่องอินเตอร์เน็ต
 
4.1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ชื่นชอบ อื่นๆ (โปรดระบุ).........................
 
4.1.4 กิจกรรมท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่องเที่ยวภายในประเทศ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เที่ยวไปทำบุญไป
 
4.1.4 กิจกรรมท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ อื่นๆ (โปรดระบุ).........................
 
4.1.5 กิจกรรมทำบุญ/ทำกุศล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ทำบุญตามวัด ทำบุญตามมูลนิธิ ถือศีล
ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 
4.1.5 กิจกรรมทำบุญ/ทำกุศล อื่นๆ (โปรดระบุ)...................
 
4.2 พฤติกรรมการซื้อสินค้า  
4.2.1 สิ่งของที่ชอบไป Shopping (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เครื่องแต่งกาย ของ IT ทันสมัย ของตกแต่งบ้าน
ของกิน/อาหาร
 
4.2.1 สิ่งของที่ชอบไป Shopping อื่นๆ (โปรดระบุ).........................
 
4.2.2 สถานที่ Shopping (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
คอมมูนิตี้มอลล์ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต
ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Big C Tesco Lotus) ตลาด ซื้อผ่านออนไลน์ E-commerce
 
4.2.2 สถานที่ Shopping อื่นๆ (โปรดระบุ).........................
 
4.3 พฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ  
4.3.1 การดูแลสุขภาพที่ทำเป็นประจำ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
นวด/สปา โยคะ กินอาหารชีวจิต
ฟิตเนส ทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
 
4.3.1 การดูแลสุขภาพที่ทำเป็นประจำ อื่นๆ (โปรดระบุ).........................
 
4.4 พฤติกรรมการใช้ Application  
4.4.1 Application ที่ใช้ (โปรดระบุ).......................................
 
4.5 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Facebook Twitter Instagram
Youtube LinkedIn tibbr
Blogger flickr Pinterest
foursquare digg
 
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................
 
4.6 พฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
ชื่นชอบเทคโนโลยี (Techno-Computer) ชอบความสนุกสนานและความบันเทิง (Entertainment) ชอบความสะดวกสบาย ทำให้ชีวิตตนเองดูดี มีระดับ (Luxury)
ชอบทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ที่เป็นคนกลุ่มแนวเดียวกัน (Gang) ชอบการมีอิสระทางความคิดและการดำเนินชีวิต (Freedom) มีการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตของตนเอง (Future Plan)
สนใจที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น (Education) เป็นผู้นำแฟชั่นรวมถึงผู้ตามแฟชั่นลำดับแรกๆ (In-Trend Fashion) ให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมอันเป็นสาธารณสังคม (Socialize)