Blank

บริการรับทำเงินเดือนพนักงาน

การใช้บริการจัดทำเงินเดือนของพนักงานในองค์กรของคุณจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ และความสามารถในการทำกำไรของคุณ

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเช่นในปัจจุบัน หลายบริษัทเริ่มหันมาใช้บริการจัดทำเงินเดือนเพื่อปรับปรุงงานทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถานการณ์เช่นนี้ทำให้หุ้นส่วนธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทเหล่านี้หันมามุ่งเน้นที่ประเด็นทุนมนุษย์ในเชิงยุทธศาสตร์และเร่งด่วนมากขึ้น เราเข้าใจความซับซ้อนของงานจ่ายเงินเดือนและความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับ เราจะตรวจสอบจนแน่ใจว่าการดำเนินการในทุกระดับเป็นไปตามกฎระเบียบและผลประโยชน์ของพนักงานของคุณจะได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง

ตัวอย่างบริการจัดทำเงินเดือนของเรา ได้แก่

  • ระบบเงินเดือน การลงทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลาง (CPF) การตั้งผู้ดูแลระบบ BizCorp

  • การคิดคำนวณเงินเดือน

  • การบริหารเงินสมทุบกองทุน CPF, CDAC, MBMF, SINDA, ECF

  • การทำรายงานเงินเดือนพนักงาน

  • การปรับปรุงประจำเดือน/ค่าใช้จ่ายเฉพาะกิจ

  • การเตรียมแบบฟอร์มรายงานรายได้ของพนักงาน (IR8A) ประจำปี

  • การเสียภาษีสำหรับพนักงานต่างชาติ

  • การบริหารจัดการการลาพักร้อน

  • การบริหารจัดการการเบิกค่าใช้จ่าย

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

กรอกข้อมูลความต้องการ

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

ข้อมูลผู้ติดต่อ

การรับทราบข่าวสาร

หากรู้จัก ได้รับข่าวสารจากช่องทางใด