Blank

Activity 30

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ร่วมกับกรมการจัดหางานแลกเปลี่ยนความรู้ เตรียมความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ร่วมกับกรมการจัดหางานแลกเปลี่ยนความรู้ เตรียมความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ร่วมกับกรมการจัดหางานแลกเปลี่ยนความรู้ เตรียมความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล (คนที่ จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย และนางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล (คนที่ จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ร่วมบรรยายสรุปผลการประกอบกิจการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้กระบวนการสรรหาบุคลากรให้กับเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานร่วมผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชน ผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทย 


สมัครงาน, บริษัทจัดหางานRecruitment, Recruitment Agency