manpower logo
News

6 ทักษะแรงงานแห่งอนาคตที่ทุกส่วนต้องหันกลับมามอง

6 ทักษะแรงงานแห่งอนาคตที่ทุกส่วนต้องหันกลับมามอง

 ข่ามนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

ข่าว แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 82 ประเทศทั่วโลก

 

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้และในอนาคตนายจ้าง ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม จะไม่ได้ต้องการเพียงแค่ Hard Skill (ความรู้ความสามารถทางด้านอาชีพ) อีกแล้ว แรงงานต้องมีส่วนของ Soft Skill (ทักษะด้านอารมณ์และชีวิต) อีกด้วย
       
       1. สายงานด้านภาษา (3rd Language) โลกใบนี้กำลังเปิดกว้าง ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจมีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ กลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้น และยิ่งมีทักษะมากกว่า 2 ภาษา ถือเป็นโอกาสที่ดี แนวโน้มของสายงานภาษาที่ 3 ที่กำลังเป็นที่ต้องการ ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่นจีนฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมัน และเกาหลี
       
       ทักษะด้าน Hard skill ของสายงานด้านภาษา คือ ความเชี่ยวชาญทางภาษา ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ต้องดี มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
       
       ทักษะด้าน Soft skill ที่นายจ้างต้องการคือ ด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลกับมนุษยสัมพันธ์ต้องดี สามารถสื่อสารเจรจาทางด้านธุรกิจ เป็นคนคิดบวก เปิดกว้างทางความคิด มีความชัดเจนในการทำงาน รวดเร็ว มีความเป็นมิตร การเอาใจใส่ในงานและเพื่อนร่วมงาน
       
       2. สายงานด้านวิศวกรรม (Engineer) อนาคตสายงานดังกล่าวมีแนวโน้มในการเติบโตสูง สายงานด้านวิศวกรรมถือเป็นแรงงานกลุ่มสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและระบบโทรคมนาคมที่มีหลากหลายสาขาต่อภาคอุุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และมีบันไดในการเติบโตในสายงานอาชีพสูง โดยมุมมองทักษะที่นายจ้างต้องการทั้งทักษะเชิงลึกและทักษะรอบด้านประกอบกัน อีกทั้งประสบการณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะต้องอาศัยทั้งความรู้และความชำนาญ
       
       ทักษะด้าน Hard skill ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคำนวณ ความรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร การป้องกันและการซ่อมบำรุงในโรงงาน ความรู้ด้านความปลอดภัย การทำงานอย่างเป็นระบบ ทักษะคอมพิวเตอร์ต้องดี และสิ่งที่สายงานนี้ต้องมี คือ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อันเนื่องจากเครื่องมือเอกสารต้องมีภาษาอังกฤษเข้ามามีส่วนในการทำงาน
       
       ทักษะด้าน Soft skill การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นเพราะต้องเข้าให้ได้กับคนทุกระดับ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งควรมีความยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้
       
       3. สายงานด้านบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance) เป็นสายงานที่ตลาดแรงงานมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องทั้งปัจจุบันและอนาคต
       
       ทักษะด้าน Hard skill ต้องมีความรู้พื้นฐานของการทำบัญชีไทยและต่างประเทศ เช่น
       
       GAAP ความเชี่ยวชาญโปรแกรมทางบัญชีการเงิน เช่น Express, SAP, ERP, Oracle ทักษะด้านภาษาอังกฤษต้องอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ถ้ามีใบอนุญาต CPD หรือ CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ แนวโน้มของสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการ คือ บัญชีต่างประเทศการวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ รวมถึงการบริหารต้นทุน
       
       ทักษะด้าน Soft skill ของสายงานด้านบัญชีและการเงิน ความถูกต้องแม่นยำและความซื่อสัตย์ถือเป็นสิ่งสำคัญ ขณะเดียวกันควรมีความยืดหยุ่นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และที่สำคัญ
       
       4. สายงานด้านขายและการตลาด (Sales & Marketing) ถือว่าเป็นสายงานที่ยังคงมีความต้องการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตตลาดยังคงต้องการแรงงานในสายนี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสายงานนี้ตราบใดที่ประเทศยังต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การแข่งขันในตลาดโลก และการเข้ามาของเทคโนโลยี แนวโน้มของสายงานนี้ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น เช่น Digital marketing, Events & Special Activity, Technical Sales, Business Development, CRM และ Customer Services ได้แก่ Call Center & Telesales
       
       ทักษะด้าน Hard skill ที่สายงานนี้ต้องการ คือ ทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะเฉพาะตามสายงาน
       
       ทักษะด้าน Soft skill ที่ควรให้ความใส่ใจ คือ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารทั้งในและนอกองค์กร การบริหารจัดการในด้านการทำงานและเวลา ทัศนคติที่ดีและเปิดกว้าง
       
       5. สายงานด้านลอจิสติกส์ (Logistics & Supply Chainการพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างประเทศต้องอาศัยสายงานดังกล่าว โดยเฉพาะธุรกิจนำเข้าส่งออก แรงงานด้านนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ และมีแนวโน้มที่ตลาดยังคงต้องการสูง
       
       ทักษะด้าน Hard skill ต้องมีทักษะการทำงานที่หลากหลาย (Multi Skills) และมีความเข้าใจหลายด้าน เช่น BOI, Import & Export, Warehouse & Inventory Management มีความรู้ด้าน SAP, MRP, ERP มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารด้าน supply chain รวมถึงความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ดี
       
       ทักษะด้าน Soft skill ต้องสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเวลาได้ มีความสามารถในการสื่อสาร การประสานงาน การเจรจาต่อรอง และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
       
       6. สายงานด้านไอที (IT) ถือว่าเป็นสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์บทบาทด้านเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต มีการพัฒนาและเชื่อมโยงเข้าภาคธุรกิจต่างๆ เป็นอย่างมาก และแนวโน้มในอนาคตยิ่งมีการเติบโตสูง แรงงานในด้านดังกล่าวจึงเป็นที่ต้องการเป็นเงาตามตัว แนวโน้มสายงานที่กำลังมาแรงคือ Network Engineer, Business Analyst, Developer, Mobile Development, IT Security System
       
       ทักษะด้าน Hard skill ความรู้ด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลถือเป็นพื้นที่ที่สายนี้ต้องรู้ เช่น ระบบ Cloud ภาษา Java ซึ่งเป็นภาษาพื้นฐานในการออกแบบแอปพลิเคชัน ความรู้ด้าน iOS Android ที่ต้องทราบ ความรู้ด้านการจัดการข้อมูล Database Management และระบบการคัดกรองข้อมูลก่อนการจัดเก็บ Statistical Analysis & Data Mining
       
       ทักษะด้าน Soft skill คือทักษะด้านการบริหารเวลาในการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ทักษะด้านการสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ การมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ และทักษะการประยุกต์ใช้สามารถประยุกต์ทักษะความรู้ของตัวเองเข้ากับธุรกิจและองค์กรได้

ที่มา : เว็บไซต์ Manager Online 

 

*****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้างการประเมินผลและการคัดเลือกพนักงานการฝึกอบรมการช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด 

ติดต่อฝ่ายการตลาด: 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-634-7291

อีเมล : recruitmentthailand@manpower.th.com

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency6 ทักษะแรงงานแห่งอนาคตที่ทุกส่วนต้องหันกลับมามองทักษะแรงงานแห่งอนาคตทักษะแรงงานอาชีพ

Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup