manpower logo
News

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์รับบัตรชมภาพยนตร์

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์รับบัตรชมภาพยนตร์

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์

(สามารถติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่แผนกการตลาด โทร. 02-643-7273 ต่อ 1261)

ตั้งแต่วันนี้ 27 กันยายน 2561

1. วิชานนท์ วาสนาทิพย์                                   2. ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ

3. นนทวร เตญญาพงศ์                                    4. ยุทธ เปียน้อย

5. วันทนีย์ เผ่าจินยงค์                                      6. ชำนาญ เพชระพันธ์

7. นลินี เพิ่มทรัพย์สิริ                                       8. บุณยาพร จิตนุกูล

9. สุวพัชร เมลืองศิลป์โชติ                              10. พิมพ์พรรณ จรรยานุการ

11. พัสกรเดช  เรืองฤทธิ์                                 12. กิตติภรณ์ มหาพิบูลย์

13. กาญจนา  นามเชิดสกุล                             14. ณัชญา แสนสมาน

15. ชัยวัฒน์ โกสุข                                          16. สุธิชาติ ธรรมเสถียร

17. นายชัยพร โตรคง                                     18. พัทธ์ โชคแน่นอนันต์

19. วีรภัทร สุธีรางกูร                                       20. กิตติพงษ์ รักษ์นุกูล

21. ณัฏฐนัน โชติอาภรณ์                                 22. อิทธิเดช ชธันเดช

23. ฉัตรพงษ์ บำนาญเดช                                24. วัลภา โพธิ์ศรีเมือง

25. สุวิทย์ บุญพิลา                                         26. วรัญญู สุวรรณการ

27. เบญจวรรณ โล่กาน                                   28. ชลธิชา งามแระจ่าง

29. สุภาวดี แดงสร                                          30. ศศิวิมล​ ตติย​ถาวร​กุล​

31. สุภารมย์ คูณเพชร                                     32. ชมพูนิกข์ คำจะนา

33. ธีรยุทธ คูเกื้อกิตติรักข์                                34. หฤทัย งามวิไล

35. ธรส จันทร์ประเสริฐ                                    36. เมธา คงเมือง

37. กฤติยา จันทร์ลี                                         38. โอภาส รัตติยากานต์

39. รัตนาภรณ์ จันทศรี                                    40. ชนินาถ ราชอุ่น

41. สิริโชติ จันมี                                             42. นันทกรานต์ รักษ์เพ

43. สุทธิชัย แสงสินนาม                                 44. ธันย์ชนก จิต​นุกูล​ติ

45. ปุณคณินท์ จิตศิริกิจ                                 46. สุพรรษาจิตตั้งสรร

47. มัทนา แซ่อึ้ง                                            48. นภา จิตนุกูล​

49. พิมุข บรรเจิด                                           50. วรพล กุลพงศ์ธร

51. วิทวัส ศรีเนตร                                          52. ปธีป ฉัตรสกุล

53. จิรดา  ฉันโท                                            54. วรรณิสา โตแฉ่ง

55. พัทธ์ วริยะกุล                                           56. จารี  ชมเสน

57. วิรากร จันทร์สว่าง                                     58. ภพ ชมพนา

59. อุลาวรรณ วรรณสุทธิ์                                60. พาทินันท์ ชัยดรุณา

61. เขมิกา แสงระวรรณ                                  62. กรวิกา กรรณวิโล

63. ณิศา เพียงการ                                         64. ศุมา ชาติไตร

65. เพ็ญนิภา บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ                       66. ภาณุพันธุ์ ชิโนรส

67. ธัญญ์ ชินวิวัฒนกุล                                    68. อดิศร ชื่นชม

69. หนึ่งฤทัย  เพยขุนทด                                70. ลลิตา สวัสดิกุล

71. สายฝน ชูเนตร                                         72. กรรณิกาสุวรรณายศ

73. จำนงค์ ฐิติทศพร                                      74. ชินานาฏ ปาณิกวงษ์

75. สุนันท์  พรประเสริฐ                                  76. สมัย ทรัพย์สมบัติ

77. พรรณ ทศานนท์                                       78. ประภาพร ทองชัย

79. ธนกร แก้วลอย                                         80. ณิชชา ทองธรรม

81. วรินทร ทานตะวัลย์                                    82. วิชยา ทานากะ

83. วิชานนท์ วาสนาทิพย์                                84. ณัฏฐ์ ทิพยโสตญาน

85. วชิรวิชญ์ ทิพย์ไส                                      86. กอบกุล ทิมจรัสชัย

87. ชลลดา วงศารัตน์                                      88. คณาธิป ตติยะธนสาร

89. ปณิธาน ธนีเพียร                                       90. วีรนุช  ธรรมศิริ

91. อัจมา นามประเทือง                                  92. ปภาดา หลอมนิลดี

93. ณัฐกฤตา เดชกุลชัย                                  94. ปณัชสยา ดีวิจิตร

95. นพ สรบรรณยงค์                                      96. พชรมน สุขรมย์

97. ธีระ  พงษ์วิเศษ                                        98. มินตรา เดชนนทสาร

99. พัณฑิตา ตันติพงศ์ชัย                              100. วัชรินทร์ แทนฉิมพลี

Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup