manpower logo
News

7 ข้อควรรู้ก่อนไปสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์แบบไหนให้ได้งาน

7 ข้อควรรู้ก่อนไปสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์แบบไหนให้ได้งาน

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 82 ประเทศทั่วโลก

 

7 ข้อควรรู้ก่อนไปสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์แบบไหนให้ได้งาน

สัมภาษณ์งาน คำที่ใครหลายคนอยากได้ยิน เมื่อคุณได้ถูกเรียกให้ไปสั มภาษณ์งาน สิ่งแรกที่คุณควรรู้คือโอกาสได้ มาหาคุณแล้วอยู่ที่คุ ณจะสามารถรักษาโอกาสนั้นได้ มากน้อยเพียงใด และด้วยยุคปัจจุบันมีการแข่งขั นค่อนข้างสูงในทางธุรกิจ ดังนั้นองค์กรต่างๆ ต้องการที่จะรับและคัดสรรบุ คลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในเชิงบวกเข้าร่ วมทำงานด้วย จึงส่งผลให้การสัมภาษณ์งานมี ความเข้มข้นมากขึ้น และทำให้มีการแข่งขั นในการหางานค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีย่ อมเป็นสิ่งที่ดีแน่นอน ทั้งนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ขอแนะ 7 ข้อที่ผู้สัมภาษณ์งานควรรู้

1.วางแผนในการตอบคำถาม : การเตรียมตัวที่ดีโดยรู้จั กนำเสนอเหตุการณ์ตามลำดับที่ เหมาะสมจากประสบการณ์ ในการทำงานหรือประสบการณ์จากชี วิตประจำวันในการตอบคำถามที่ สอดคล้องกับทักษะต่างๆ


2.การแต่งกาย : การแต่งกายไม่สุภาพบางคนอาจจะคิ ดว่าในยุคปัจจุบันมีองค์ กรมากมายที่ไม่เคร่งในเรื่ องของการแต่งกาย แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ในฐานะผู้สมัครสามารถแต่งกายตามใจฉันโดยไม่ดูถึ งกาละเทสะ เพราะการแต่งกายไม่สุภาพถือว่ าผู้สมัครไม่ให้เกียรติต่ อสถานที่ทำงานและผู้สัมภาษณ์งาน ซึ่งจะทำให้ความประทั บใจแรกพบของผู้สัมภาษณ์ที่มีต่ อผู้สมัครงานลดลง


3.เวลา : การตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคั ญที่สุด ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ผู้สมัครควรจะต้องมาก่อนเวลาอย่ างน้อยที่สุดคือ 30 นาที ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ สามารถมาตรงต่อเวลาได้ ผู้สมัครควรที่จะต้องโทรบอกองค์ กรก่อนเวลาสัมภาษณ์งาน  การที่ผู้สมัครมาสัมภาษณ์สายหรื อในกรณีที่มาสายโดยไม่โทรมาแจ้ง ทางองค์กรจะมองว่าผู้สมัครคนนั้ นเป็นคนที่ไม่ตรงต่อเวลา ไม่ให้เกียรติต่อผู้สัมภาษณ์งาน และไม่มีความรับผิดชอบ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้สมัครงานตกสั มภาษณ์ได้


4.ข้อมูลเกี่ยวข้องกับองค์กรที่ ไปสมัคร : การเตรียมหาข้อมูลที่เกี่ยวกั บองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งงานที่คุณสมัคร การที่คุณสื่อให้ผู้สัมภาษณ์รู้ ว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรและงานที่คุณสมัครเข้ามาจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณให้ ความสนใจ ใส่ใจ และมีความประสงค์อยากจะร่วมงานกับองค์กร


5.การพูด : การที่ผู้สมัครพูดเยอะเกินความจำเป็นนั้นไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าคุณเก่ง หรือ คุณมีความสามารถในการสื่อสาร ในทางกลับกันคุณอาจจะสร้างความรำคาญและถูกมองว่าคุณเป็ นคนที่ไม่ค่อยมีสาระ ดังนั้นการพูดในสิ่งที่มี สาระและตอบให้ตรงประเด็นจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ


6.ความมั่นใจ : การไม่สบตาผู้สัมภาษณ์ในระหว่างสัมภาษณ์งานจะเป็นการสื่อว่ าคุณเป็นคนที่ไม่มีความมั่ นใจในตนเองซึ่งในยุคปัจจุบั นความมั่นใจถือว่าเป็นปัจจั ยสำคัญในการเลือกผู้สมัคร ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคุ ณจะต้องจ้องตาผู้สัมภาษณ์ ตลอดเวลา ให้สบตาแค่เพียงเหมาะสมเท่านั้น


7.การถามแต่เรื่องเงินเดือน : การที่ผู้สมัครตั้งคำถามแต่เรื่องเงินเดือนและเรื่องสวัสดิการอย่างเดียว จะเป็นการบ่งบอกว่าผู้สมัครให้ ความสนใจในเรื่องเงินมากกว่างาน  ซึ่งถ้าเลือกได้ องค์กรทุกองค์กรต้องการพนักงานที่สนใจในเรื่องของงานมากกว่า


ท้ายสุดคือ ทุกๆครั้งที่คุณมีโอกาสในการสัมภาษณ์งาน คุณควรจะทำให้ดีที่สุดเปรียบเสมือนว่าคุณได้รับแค่ โอกาสครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นงานในฝันของคุณหรือไม่ก็ตาม สำหรับแนวทางข้างต้นอาจเป็นเพียงข้อมูลที่ไม่มากนัก โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณในการเลือกเปิดรับในด้านต่าง ทั้งการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ การมีสติในการตอบคำถาม พูดให้ชัดถ้อยชัดคำ วางบุคลิกภาพให้ดี การมีเป้าหมายที่ชัดเจน หรือแม้กระทั้งการสร้างไฟให้กับตัวคุณเอง  ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะทำให้คุณมีความพยายามในการทำงาน หากคุณเตรียมตัวมาดี รับรองว่าคุณจะได้คำตอบรับจากองค์กรอย่างที่หวังไว้แน่นอน

 

ที่มา เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

 

*****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด 

ติดต่อฝ่ายการตลาด: 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-634-7291

อีเมล : recruitmentthailand@manpower.th.com

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency7 ข้อควรรู้ก่อนไปสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์แบบไหนให้ได้งาน, สัมภาษณ์งาน

Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup