กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน
Fill registration form

ประวัติส่วนตัว
Personal Information

ชื่อ *
Name

นามสกุล *
Surname

เพศ *
Gender

วัน เดือน ปีเกิด *
Date of Birth

โทรศัพท์มือถือ *
Phone Number

Line ID

อีเมล์ *
E-mail

ที่อยู่ปัจจุบัน *
Current Address

ประวัติการศึกษา
Education

ระดับการศึกษา *
Education Degree

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน *
University/College/School

สาขาวิชา *
Major

ประวัติการทำงาน
Employment Record

ประสบการณ์ *
Experience

ตำแหน่งงานที่สนใจ *
Interested Job

รายได้ปัจจุบัน *
Current Salary

รายได้ที่ต้องการ *
Expected Salary

เขตพื้นที่ที่สะดวกในการทำงาน *
Identify Work Location

ท่านรับทราบข่าวการสมัครงานจากช่องทาง
Ask about our communication

Website : www.manpowerthailand.com

Facebook : www.facebook.com/ManpowerThai

Linkedin : www.linkedin.com/company/manpowergroup-thailand

Instagram : @manpowerthai

Line@: @manpowerjob

Google ระบุคำค้นหา
Specific keyword

ช่องทางอื่นๆ โปรดระบุ
Others, please identify

แนบประวัติส่วนตัว
Upload resume

เลือกไฟล์
Choose file (.docx, .pdf)

ประวัติของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ จะมีเพียงเจ้าหน้าที่ของเราเท่านั้้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้
Your information will be kept confidential.There will be only our staff can access your data.