manpower logo

HR Senior Officer

สถานที่: ห้วยขวาง
เงินเดือน: สามารถต่อรองได้ 

ความรับผิดชอบ:
• วางแผนระบบการสรรหาพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหาร
• วางแผนและจัดการระบบสวัสดิการณ์ต่าง ๆ ของพนักงงาน
• ควบคุม และรับผิดชอบกระบวนการสรรหาพนักงาน ให้ตรงตามคุณสมบัติตามแผนการกำหนด 

เริ่มตั้งแต่การรับสมัคร/ ทดสอบ/ สัมภาษณ์เบื้องต้น
• รับผิดชอบการจัดทำแผนสรรหาและงบประมาณ สรรหาจากแหล่งงานต่าง ๆ 
• จัดทำเอกสารสัญญาว่าจ้าง ตรวจสอบเอกสารประกอบการสัญญาว่าจ้าง ค้ำประกัน ตาม

ระเบียบบริษัทฯ 
• จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน และจัดเก็บข้อมูลประวัติเข้าระบบอย่างถูกต้อง
• ควบคุมและคัดเลือกสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อการสรรหาพนักงานตามความเหมาะสม
• ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาและพัฒนา พนักงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนด
• ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการ Support หน่วยงานขาย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในกิจการบริษัทฯ

คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์ด้าน HRM
• จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความต้องการที่จะเติบโตในสายงาน HR และพร้อมเติบโตไปกับบริษัท
• สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ได้ ในช่วง 2 – 3 เดือนแรกของการทำงาน

• หางานทรัพยากรมนุษย์


Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroup