over 4 years ago -

เผยแนวโน้ม ‘การจ่ายโบนัส’ ปี 2019 และ ‘ขึ้นเงินเดือน’ ปี 2020 องค์กรไหนจ่ายงาม!! องค์กรไหนรัดเข็มขัด!!

63

​เผยแนวโน้ม ‘การจ่ายโบนัส’ ปี 2019 และ ‘ขึ้นเงินเดือน’ ปี 2020 องค์กรไหนจ่ายงาม!! องค์กรไหนรัดเข็มขัด!!

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

หนึ่งในเรื่องน่าลุ้นสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ในเดือนแรกของปีศักราชใหม่คงหนีไม่พ้นเรื่อง ‘โบนัส’ และ ‘การขึ้นเงินเดือน’ ซึ่งแนวโน้มในปีนี้เป็นอย่างไร เรามีผลสำรวจมาฝาก

เอ็กซ์พีริส ในเครือแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้เปิดผลสำรวจการจ่ายโบนัสประจำปี 2019 และการขึ้นเงินเดือนปี 2020 โดยทำการสำรวจจากกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานตั้งแต่ 250 คนขึ้นไป , องค์กรขนาดกลางที่มีพนักงานตั้งแต่ 50-250 คน และองค์กรขนาดเล็กที่มีพนักงานต่ำกว่า 50 คน รวมทั้งหมด 1,000 รายจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจให้บริการ(ที่ปรึกษา) ธุรกิจด้านการผลิต และธุรกิจการจัดจำหน่าย พบว่า

แนวโน้มการปรับขึ้นเงินเดือนขององค์กรธุรกิจทุกกลุ่มธุรกิจอยู่ที่อัตราเฉลี่ย 3-5% โดย กลุ่มองค์กรขนาดใหญ่มีอัตราส่วนนี้ถึง 45% จากทั้งหมด รองลงมา มีการปรับเงินเดือนขึ้น 5-7% คิดเป็นสัดส่วน 33% ซึ่งมีปัจจัยมาจากความต้องการสร้างความมั่นคงและดูแลรักษากำลังคนขององค์กร

สตาร์ทอัพปรับเงินเดือนสูงสุด

ส่วนองค์กรขนาดกลางมีแนวโน้มจากผลสำรวจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่องค์กรขนาดเล็กแม้จะมีการปรับขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3-5% นั้น มีมากเกินกว่าครึ่ง แต่ความน่าสนใจ ก็คือ องค์กรขนาดเล็กมีการปรับขึ้นเงินเดือน 10% ขึ้นไปสูงถึง 6% มากกว่าองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยระบุว่า

องค์กรกลุ่มนี้จะเป็น ‘สตาร์ทอัพใหม่’ ซึ่งอาจจะต้องสร้างแรงจูงใจและดึงดูดพนักงาน พร้อมทั้งการรักษากำลังแรงงานให้ทำงานกับองค์กรด้วยการปรับขึ้นเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับด้านไอทีโซลูชั่นต่าง ๆ และที่ปรึกษาด้านไอที

หากแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจให้บริการ (Service Provider) ธุรกิจด้านการผลิต และธุรกิจการจัดจำหน่าย พบว่า– กลุ่มธุรกิจให้บริการ มีอัตราส่วนการปรับขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3-5% มีสัดส่วน 47% และอัตราส่วนปรับขึ้นเงินเดือนมากกว่า 5-7% มีสัดส่วน 34%– กลุ่มธุรกิจด้านการผลิตมีการปรับขึ้นเงินเดือน 3-5% คิดเป็น 50% ของกลุ่มธุรกิจนี้ แต่ที่ปรับเพิ่มมากกว่า 10% ขึ้นไปมีสัดส่วน 2%– กลุ่มด้านธุรกิจการจัดจำหน่าย มีการปรับขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3-5% มีสัดส่วนถึง 52% และปรับขึ้นเงินเดือน 5-7% มีสัดส่วน 34%

ปี 2019 เฉลี่ยจ่ายโบนัส 1-2 เดือนสำหรับผลสำรวจเรื่องการจ่ายโบนัสประจำปี 2019 ระบุว่า มีแนวโน้มการจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 1-2 เดือนมีสัดส่วนมากที่สุดทุกกลุ่มองค์กร โดยการจ่ายโบนัส 1 เดือนมีอัตราสูงสุดอยู่ที่ 42% รองลงมา 2 เดือน อยู่ที่ 34% และ 3-5 เดือนอยู่ที่ 13% ตามลำดับ

นอกจากนี้ องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการจ่ายโบนัสสูงถึง 5 เดือนขึ้นไป จะเป็นกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมรถยนต์และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตเมื่อทำการสำรวจแบบเจาะไปที่กลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจให้บริการ แนวโน้มการจ่ายโบนัสเฉลี่ย 1เดือนและ 2 เดือนมีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ 41% กับ 40% , ธุรกิจด้านการผลิตมีการจ่ายโบนัส 1 เดือน คิดเป็นสัดส่วน 30% และมีการจ่ายโบนัส 2 เดือน สัดส่วน 39% และมีการจ่ายโบนัส 3-5 เดือนคิดเป็นสัดส่วน 19% ของกลุ่มธุรกิจนี้

กลุ่มธุรกิจการจัดจำหน่ายอัตราส่วนการจ่ายโบนัส 1 เดือน มีสัดส่วน 46% และจ่ายโบนัส 2 เดือน มีสัดส่วน 37% ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนการจ่ายโบนัสประจำปีขององค์กรต่างๆ จะอิงตามผลประกอบการรวมขององค์กรเป็นหลักสรุปภาพรวมผลการสำรวจการปรับเงินเดือนปี 2020 และจ่ายโบนัสประจำปี 2019 ยังมีแนวโน้มและสัดส่วนไม่แตกต่างจาก 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยและผลพวงมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้หลายองค์กรมีการปรับตัวและพยุงตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ‘กลุ่มแรงงาน’ ยังคงมองเรื่องความมั่นคงและศักยภาพขององค์กรตลอดมา ซึ่งแมนพาวเวอร์กรุ๊ปเชื่อมั่นว่า การพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถของตนเองอยู่เสมอตลอดเวลา โดยเฉพาะทักษะรอบด้านและทักษะด้านเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

ที่มา : Marketingoops

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency,เผยแนวโน้ม ‘การจ่ายโบนัส’ ปี 2019 และ ‘ขึ้นเงินเดือน’ ปี 2020 องค์กรไหนจ่ายงาม!! องค์กรไหนรัดเข็มขัด!!