over 6 years ago -

แรงงานมิลเลนเนียล เน้นงาน-คอมฯ-ภาษา

10

​แรงงานมิลเลนเนียล เน้นงาน-คอมฯ-ภาษา

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 82 ประเทศทั่วโลก

ท่ามกลางการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากการพัฒนาสินค้า และการตลาด เรื่องของแรงงานก็เป็นอีกเครื่องมือสำคัญ ในการนำธุรกิจไปสู่ทิศทางที่องค์กรต้องการ ผลเช่นนี้ จึงทำให้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรจึงเผยแพร่รายงานผลการวิจัย “แนวโน้มอาชีพ และการเตรียมความพร้อมในการทำงานของกลุ่มมิลเลนเนียลเมื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0”

ทั้งนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ต่อไป เพราะรายงานดังกล่าวเก็บตัวอย่างจาก 1,275 ตัวอย่าง จากการสอบถามกลุ่มมิลเลนเนียล ซึ่งเป็นประชากรที่เกิดระหว่างปี 2525-2539 หรือเจเนอเรชั่นวาย ในเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 พบว่าร้อยละ 72.35 รับทราบโมเดลดังกล่าว และร้อยละ 47.78 มองว่าโมเดลประเทศไทย 4.0 ส่งผลกระทบต่อการทำงานในอนาคต โดยมีร้อยละ 18.89 ที่มองว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในอนาคต

ทั้งนี้เพื่อให้ก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยเฉพาะยุคประเทศไทย 4.0 คนกลุ่มนี้ จึงมีความสนใจที่จะฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง โดยคนกลุ่มมิลเลนเนียลมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองสูง ร้อยละ 51.92 ระบุว่าสมัครใจเข้าร่วมพัฒนาเส้นทางสายอาชีพของตนเองด้วยความสมัครใจ

ส่วนวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมร้อยละ 59.55 ระบุว่าเพื่อต้องการเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ ร้อยละ 47.10 ระบุว่าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และอันดับสามเพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการทำงานคิดเป็นร้อยละ 35.52

ส่วนทักษะที่กลุ่มมิลเลนเนียลต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อันดับหนึ่ง คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 50.47 รองลงมาคือ ทักษะคอมพิวเตอร์ 41.78 และอันดับสาม ทักษะทางภาษา ร้อยละ 40.30 นอกจากนี้ ยังมีทักษะด้านอื่น ๆ อาทิ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการขายและการตลาด

ดังนั้น เมื่อแบบสอบถามระบุถึงทักษะด้านที่กลุ่มมิลเลนเนียลส่วนใหญ่ต้องการการเตรียมความพร้อมผ่านการฝึกอบรมเพื่อรับมือประเทศไทย 4.0 โดยความรู้ของกลุ่มนี้ต้องการเป็นอันดับหนึ่งร้อยละ 46 คือต้องการอบรมทักษะด้านความคิดแปลกใหม่ รองลงมาร้อยละ 44.44 ด้านความฉลาดในการเข้าสังคม ส่วนอันดับที่สาม ร้อยละ 41.94 ต้องการสร้างความเข้าใจเชิงลึก และร้อยละ 40.45 ต้องการความเข้าใจในสื่อยุคใหม่ และร้อยละ 40.15 ต้องการฝึกอบรมความสามารถที่หลากหลาย

นอกจากนี้ ยังมีความต้องการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น, ความสามารถในการรับมือวัฒนธรรมที่หลากหลาย, ความสามารถในการบริหารจัดการการรับรู้, ความสามารถในการออกแบบงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีข้อเสนอแนะต่อเรื่องการพัฒนา และทำงานร่วมกันกับกลุ่มพนักงานมิลเลนเนียลด้วย สำหรับเรื่องแรกแมนพาวเวอร์ฯ เปิดเผยว่า องค์กรขนาดใหญ่จะได้เปรียบในการสร้างกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อรองรับคนทำงานกลุ่มมิลเลนเนียล เพียงแต่ปรับนโยบายให้สอดคล้องกับ 5 กุญแจสำคัญที่คนกลุ่มนี้ต้องการคือ

หนึ่ง โอกาส – คนกลุ่มนี้ต้องรับรู้ และมองเห็นโอกาสในความก้าวหน้า มีตัวตน

สอง ความภูมิใจ – ได้รับความสำคัญ

สาม ความทันสมัย – ความก้าวหน้า ต้องการองค์กรที่มีความทันสมัย

สี่ ความเกื้อหนุน – ต้องการความเกื้อหนุนขององค์กร หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน และ ห้า ความสำเร็จ มุ่งเน้นความสำเร็จที่เกิดจากความยุติธรรม ได้ค่าตอบแทนตามผลงาน

ส่วนเรื่องที่สอง เนื่องจากกลุ่มมิลเลนเนียลให้ความสำคัญกับงานที่สามารถตอบสนองด้านความสุข โดยเฉพาะความสุขจากการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และความภาคภูมิใจในองค์กร กลุ่มนี้จึงมีทัศนคติเชิงบวก และพร้อมจะรองรับการทำงานเมื่อองค์กรประสบปัญหา การรักษาคนกลุ่มนี้จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบรรยากาศการทำงานที่เน้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน

เรื่องถัดมาที่แมนพาวเวอร์ฯเสนอแนะโดยอ้างถึงผลการวิจัยคือพฤติกรรมของคนกลุ่มมิลเลนเนียลจะชอบการแสดงออก ปรากฏตัวตน และผลงานได้รับการยอมรับเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 ที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าลงมือทำ

ส่วนเรื่องที่สี่ องค์กรต่าง ๆ ควรมุ่งพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ เพราะเป็นกลุ่มที่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ มีความสนใจข่าวสาร เทคโนโลยี หากมีการสนับสนุนจะสอดคล้องกับสายงานที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเอง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agencyพิชิตความสำเร็จในสายอาชีพ