about 5 years ago -

ตามหาภาพลักษณ์ที่ใช่สู่การเป็น The Right Person

2

​​ตามหาภาพลักษณ์ที่ใช่สู่การเป็น The Right Person

วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับบุคลากรในองค์กรไม่ว่าจะเป็นสายงานทางการผลิตการบริหารการขายการให้บริการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละงานจะอาศัยบุคลิกลักษณะของคนที่แตกต่างกันไปบางงานอาศัยลักษณะส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายในบางงานอาศัยส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายนอกแต่โดยภาพรวมแล้วทุกสถานที่ทางานต้องการคนที่รู้จักปรับภาพลักษณ์ของตัวเองให้ถูกกาลเทศะเสมอเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

จุดเริ่มต้นของบุคลิกภาพเพื่อตามหาภาพลักษณ์ที่ใช่

• สำรวจภาพลักษณ์โดยรวมของเรา The way you … LOOK

• สำรวจการแต่งตัว The way you …DRESS

• สำรวจวิธีการพูดน้าเสียงถ้อยคาที่ใช้ The way you …TALK

• สำรวจการเดินเดินอย่างไร The way you …ACT

• สำรวจวิธีการทำงาน The way you …WORK

บุคลิกภาพมีความสาคัญต่อการดำรงชีวิตในสังคมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสังคมการทำงานการที่เรามีบุคลิกดีจะสร้างความแตกต่างให้เรามากขึ้นกล่าวคือ

1. ความมั่นใจผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะมีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึ้นและโอกาสที่จะประสบความสาเร็จจึงมีมากขึ้น

2. การยอมรับของกลุ่มผู้ที่มีบุคลิกภาพดีย่อมเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและต้องการที่จะให้อยู่ในกลุ่ม

3. การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นการที่เรารู้บุคลิกภาพของผู้อื่นทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์ได้ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นง่ายขึ้น

4. ความสำเร็จผู้ที่มีบุคลิกภาพดีจะได้เปรียบคนอื่นเสมอเพราะสามารถสร้างความศรัทธาน่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็นได้รับความร่วมมือและการติดต่อด้วยดีช่วยให้ทำงานได้สำเร็จง่ายขึ้น

5. เอกลักษณ์ของบุคคลบุคลิกภาพทำให้คนมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งสามารถใช้เป็นแบบอย่างที่ดีและแบบอย่างที่ไม่ดีได้

บุคลิกภาพของบุคคลมิใช่เรื่องตายตัวเสมอไปสามารถเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้ตามบทบาทและอาชีพที่ดำเนินอยู่การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานไม่ว่าจะพัฒนาบุคลิกภาพโดยทั่วไปพัฒนาบุคลิกภาพด้านการเป็นผู้นำหรือพัฒนาบุคลิกภาพด้านความเป็นผู้ใหญ่ก็ยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

สมัครงาน, บริษัทจัดหางานRecruitment, Recruitment Agency, ตามหาภาพลักษณ์ที่ใช่สู่การเป็น The Right Person