almost 5 years ago -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปชูกลยุทธ์สร้างแรงงานทักษะสูง ผ่านโมเดล “สร้าง ซื้อ ยืม ช่วยเหลือ” อุดช่องโหว่ขาดแคลนแรงงาน

30

​แมนพาวเวอร์กรุ๊ปชูกลยุทธ์สร้างแรงงานทักษะสูง ผ่านโมเดล “สร้าง ซื้อ ยืม ช่วยเหลือ” อุดช่องโหว่ขาดแคลนแรงงาน

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปชูกลยุทธ์สร้างแรงงานทักษะสูง ผ่านโมเดล “สร้าง ซื้อ ยืม ช่วยเหลือ” อุดช่องโหว่ขาดแคลนแรงงาน

ศักยภาพแรงงานในยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บุคลากรจะมีทักษะสามารถสูงและตอบโจทย์ภาคธุรกิจขององค์กร ต้องวางกลยุทธ์และกำหนดแผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรและผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ในฐานะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดแรงงานได้จัดทำกลยุทธ์การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูง โดยกำหนด 4 ส่วนหลัก ได้แก่ "สร้าง ซื้อ ยืม ช่วยเหลือ" อันเป็นกลไกในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ถือเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์รองรับการปฏิวัติทักษะ 4.0

จากการสำรวจสถานการณ์แรงงานปัจจุบันพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถสูงมากที่สุดในรอบ 12 ปี รวมถึงบุคลากรที่มีทักษะใหม่ โดยมีปัจจัยจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI การดึงข้อมูลจำนวนมหาศาลมาต่อยอดในธุรกิจ หรือ Big Data ส่งผลให้ทักษะการทำงานแบบเก่าสูญหายและต้องปรับตัวให้รองรับกับทักษะใหม่ จากการสำรวจนายจ้างกว่า 19,000 คน กว่า 94 เปอร์เซ็นต์ใช้กลยุทธ์การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูง เพื่อมั่นใจว่าองค์กรจะมีบุคลากรที่มีทักษะตามความต้องการ และสามารถวางแผนที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มจำนวนบุคลากรได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ด้านกลยุทธ์การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูง แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลัก "สร้าง ซื้อ ยืม ช่วยเหลือ" ซึ่งการ "สร้าง" เป็นการลงทุนการเรียนรู้และการพัฒนา ส่วนการ "ซื้อ" คือไปยังตลาด เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถสูง ที่ไม่สามารถสร้างได้ภายในองค์กร ในส่วนของการ "ยืม" เป็นการสร้างชุมชนของผู้มีความสามารถสูงเหนือระดับองค์กร และ "ช่วยเหลือ" คือ การช่วยให้บุคลากรก้าวต่อไปข้างหน้าหรือก้าวสูงขึ้นในตำแหน่งงานใหม่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เมื่อกล่าวถึงกลยุทธ์การ "สร้าง" เป็นการเพิ่มทักษะที่เป็นกระแสทำให้หลายองค์กรวางแผนสร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงภายในกลุ่มพนักงานของตนมากขึ้นกว่าเดิม และประมาณ 84 เปอร์เซ็นต์วางแผนที่จะเพิ่มทักษะของพนักงานของตนภายในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นจาก 21 เปอร์เซ็นต์ และในปี 2564 บริษัทต่างๆ จะไม่สามารถคาดหวังได้ว่าจะพบบุคลากรที่มีความสามารถสูงได้ทันเวลา ถึงแม้จะยอมจะค่าตอบแทนสูงก็ตาม

ในส่วนของกลยุทธ์การ "ซื้อ" ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับค่าแรงจะสูงขึ้นตามแต่ละบุคคลที่เป็นที่ต้องการมากน้อยแค่ไหน โดยหลายองค์กรจะคุ้นชินกับการจ่ายเงินเพื่อหาบุคลากรที่มีทักษะตามที่ต้องการ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากในตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูง บุคลากรที่มีทักษะที่นายจ้างต้องการปรับเปลี่ยนรวดเร็วกว่าในอดีต บุคลากรที่มีความสามารถสูงที่เป็นที่ต้องการสามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนได้มากขึ้น ในขณะที่มีการพูดถึงว่าสถานการณ์การปรับค่าจ้างและค่าแรงงานขั้นต่ำไม่สามารถปรับเพิ่มค่าแรงของตนได้ หลายองค์กรยินดีที่จะจ่ายมากขึ้นเพื่อจ้างพนักงานที่มีทักษะความสามารถอย่างที่ต้องการและตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด กว่า 29 เปอร์เซ็นต์ เสนอให้เงินเดือนที่สูงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการสรรหาบุคลากร และ 46 เปอร์เซ็นต์ยอมจ่ายในอัตราที่มากกว่าเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ ปัญหาจะเกิดเพิ่มมากขึ้นเมื่อบุคลากรที่มีทักษะดังกล่าวไม่เพียงพอในตลาด ดังนั้นทางเลือกเดียวที่จะมาแก้ไขได้ คือ การสร้างบุคลากรเหล่านั้นขึ้นมา

ในส่วนของกลยุทธ์การ "ยืม" การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลได้สร้างวิธีการทำงานแบบใหม่และพนักงาน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่สะดวกกับการทำงานแบบบางเวลา ทำงานเป็นสัญญาจ้างหรือเป็นรายโครงการมีจำนวนมากขึ้น และกำลังมองหารูปแบบแรงงานที่เป็นตัวเลือกแบบอื่นๆ ซึ่ง 87 เปอร์เซ็นต์ของคนทำงานกล่าวว่าพวกเขาเปิดใจรับวิธีการทำงานของคนรุ่นใหม่เหล่านี้ แต่มีนายจ้างเพียง 32 เปอร์เซ็นต์ที่เสนอวิธีการทำงานที่เป็นทางเลือก เนื่องจากบริษัทต้องการแก้ปัญหาความไม่สอดคล้อง เพื่อให้สามารถดึงดูดคนทำงานที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาได้ ในขณะที่รักษาและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานที่ตนมีอยู่ในปัจจุบัน

สุดท้าย กลยุทธ์การ "ช่วยเหลือ" กว่าครึ่งขององค์กรคิดเป็น 56 เปอร์เซ็นต์กำลังช่วยให้พนักงานของตนก้าวต่อไปข้างหน้าและเติบโตสูงขึ้น หรือมีบทบาทใหม่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงราว 47 เปอร์เซ็นต์ของนายจ้างกลุ่มนี้โยกย้ายพนักงานไปในส่วนต่างๆ ขององค์กร ในขณะที่ 27เปอร์เซ็นต์มีการช่วยเหลือพนักงานที่มีทักษะที่ไม่ต้องการให้ไปทำหน้าที่ที่เหมาะสมกับภายนอกองค์กร การให้ความช่วยเหลือต้องมีเครื่องมือ เช่น การประเมินข้อมูลขนาดใหญ่และการพยากรณ์การทำงานเพื่อกำหนดทักษะที่ใกล้เคียง ระบุจุดแข็งและช่วยให้พนักงานสร้างเส้นทางอาชีพของตนได้อย่างชัดเจน บริษัทต้องปฏิบัติต่อพนักงานสร้างเส้นทางอาชีพของตนเองได้อย่างชัดเจนและมีความยุติธรรม เห็นอกเห็นใจในทักษะของพวกเขาที่ไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป

ทางด้านฝ่ายแผนงานกลยุทธ์ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ในระดับโลก เปิดเผยมุมมองว่า "บริษัทหรือองค์กรต้องสามารถปรับเปลี่ยน สร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา อีกทั้งต้องสร้างทีมงานที่ว่องไวสามารถทำงานได้หลากหลายและมีทักษะรอบด้าน" เช่นเดียวกับฝ่ายไอทีในหลายๆ บริษัทที่ทำกันมาแล้ว นอกจากนี้ บริษัทต้องประเมินคุณภาพและข้อมูลเพื่อช่วยในการวางแผนการทำงานและมีความโปร่งใสอย่างเต็มที่ในการวัดความสามารถของบุคลากร อันเป็นวิธีที่บริษัทจะทราบเกี่ยวกับทักษะ จุดแข็ง และรูปแบบการทำงานของพนักงานได้ในระดับที่เหนือกว่ามุมมองของผู้จัดการและพนักงาน ซึ่งเป็นวิธีการที่บริษัทจะสามารถรู้ได้ว่าควรโยกย้ายบุคลากรที่มีความสามารถสูงไปอยู่ในตำแหน่งใด เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อย่างไรก็ตาม บุคลากรต้องทำงานใหม่ด้วยทักษะใหม่ ต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสิ่งนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมความสามารถในการเรียนรู้สูงจะต้องสามารถพัฒนาทักษะที่เป็นที่ต้องการได้ ในขณะที่บุคลากรที่ไม่พัฒนาต้องได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานหรือได้รับความช่วยเหลือให้ย้ายไปอยู่ในส่วนอื่น ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถดำรงตนเป็นผู้บริโภคงานได้อย่างเดียวอีกต่อไป บริษัทต้องเป็นผู้สร้างบุคลากรผู้มีความสามารถสูง และช่วยให้บุคลากรของตนพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของตนให้สามารถโยกย้ายจากบทบาทหน้าที่หนึ่งได้ ซึ่งในการปฏิวัติทักษะนี้ คือวิธีการที่มนุษย์จะอยู่เหนือหุ่นยนต์แทนที่จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์

ทั้งนี้ กลยุทธ์การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงทั้ง 4 ส่วน คือ "สร้าง ซื้อ ยืม ช่วยเหลือ" ถือเป็นกลไกในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร การพัฒนากลยุทธ์การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูง องค์กรผู้สร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงต้องมีสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงสูง มีความเติบโตสูง มีการลงทุน ดังนั้น จากผลการศึกษาและวิจัยด้านการพัฒนากลยุทธ์ในการปฏิวัติทักษะและสร้างบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงให้ตรงและเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการ โดยการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทำให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่องค์กรและบุคลากรต้องตระหนักในการพัฒนาทักษะความสามารถ รวมถึงปรับเปลี่ยนบุคลากรให้ตรงเหมาะสมกับงาน นับเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรและแรงงานจะต้องปรับตัวเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ แล้วในอนาคตหน่วยงานหรือองค์กรของคุณเตรียมพร้อมหรือยัง

ที่มา : Mgr Online

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agencyแมนพาวเวอร์กรุ๊ปชูกลยุทธ์สร้างแรงงานทักษะสูง ผ่านโมเดล "สร้าง ซื้อ ยืม ช่วยเหลือ" อุดช่องโหว่ขาดแคลนแรงงาน