Backend Developer

Location Bangkok
Discipline IT
Salary Negotiable
Job startdate

​Software Developer (Backend) 1-2 year

Jobs Description

• ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

• วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

• ให้คำปรึกษาการใช้งาน, การแก้ไขปัญหา และความรู้ที่จำเป็นต่อลูกค้าและคนอื่นๆภายในองค์กร

• ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Qualifications

• สามารถใช้ Linux Command และเชียวชาญการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python, Golang, NoSQL, API Development

• เข้าใจและใช้งานเทคโนโลยีด้านการพัฒนา Application เช่น Docker, CI/CD, Git, API

• มีวินัย ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม ชอบช่วยเหลือ รักการเรียนรู้