Brand Manager

Location Bangkok
Discipline Marketing
Salary 50K
Job startdate

​Qualification

• เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 - 30 ปี

• วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือ วิศวะกรรม / เศรษฐศาสตร์

• มีความรู้และเคยทำหรือเคยร่วมทีมทำ การนำสินค้าหรือบริการใหม่ออกสู่ท้องตลาดตั้งแต่ต้นจนจบ

• มีทักษะทางด้านการบริหารงานและวิเคราะห์ทางการตลาดพร้อมทั้งการทำงานเป็นทีม

• มีทักษะในการสื่อสารกับเพื่อร่วมงานและภายนอกองค์กร และ การเจรจาต่อรอง

• มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้งานใน digital

• platform ต่างๆได้ รวมถึงความเข้าใจเครื่องมือโฆษณาทั้งหมดเช่น google ad / Facebook Ad / Line Official และเครื่องมืออื่นๆตามเทรนด์ตลาด

• มีทักษะในการวิเคราะห์สูง และสามารถมองเทรนด์ต่างๆได้ พร้อมทั้งสามารถทำ research ตลาดได้

• มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้