Call Agent (English Language)

Location Bangkok
Discipline Customer Service
Job startdate

⭐️ คุณสมบัติผู้สมัคร:

- อายุ 18 ปีขั้นไป

- วุฒิการศึกษา: ม.6 หรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย (พูด อ่าน เขียน)

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ (พูด อ่าน และเขียนได้คล่อง)

- มีทักษะการพิมพ์ได้เร็ว

- หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

- ทำงานเวลากลางวัน 5 วันต่อสัปดาห์

⭐️ รายละเอียดของงาน:

- รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างเป็นมืออาชีพ

- ตอบคำถามลูกค้าทางอีเมลและสื่อโซเชียลมีเดีย

- ช่วยลูกค้าแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลได้

- บริษัทฯ จะจัดการฝึกอบรมหน้าที่ที่มอบหมายให้พนักงาน