Company Secretary (Top Firm Company)

Location Thailand
Discipline
Job reference BBBH32788_1667470050
Salary Negotiable
Job startdate
Consultant email kanyarat.s@manpower.co.th

Position: Company Secretary


วุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาโท /เทียบเท่า : Laws


TOEIC 750 up หรือ TOEFL 91 up หรือ IELTS 7 up


Experience: 0-3 years


ความรับผิดชอบหลัก:

  • จัดทำฐานข้อมูล และ วิเคราะห์กฎเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการบริษัท รวมไปถึงดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ
  • ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ
  • รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล เช่น การจัดทำ 56-1 One Report และการตอบแบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ต่างๆ
  • จัดทำฐานข้อมูลกรรมการ การใช้ระบบของ สคร.
  • ร่วมจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย (Shareholder Engagement) ตามกฎหมาย ข้อบังคับของ ก.ล.ต. ตลท. และเกณฑ์ AGM CHECKLIST
  • จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาปฏิบัติงานปกติได้