Content admin

Location Bangkok
Discipline Administrator
Salary 17,000 – 25,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สํานักงานใหญ่แม็คโคร ถนนพัฒนาการ44

คุณสมบัติ :

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

-สามารถเสนอแนะ การปรับปรุง content และ---การใช้ข้อมูลเชิงลึก สำหรับ e-commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ

--สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งรูปภาพได้ photoshop ได้

รายละเอียดงาน :

- มีความรู้พื้นฐานเรื่อง SEO on e-commerce

- มีความรู้พื้นฐานเรื่อง search engine or digital graphic – เขียน

-เรียบเรียงบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รายละเอียดสินค้า และรูปสินค้า

- ลำดับขั้นตอนการทำงาน และจัดลำดับความสำคัญของงาน

- ตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพและข้อมูลสินค้า