Extraction Specialist - CMU Plant

Location
Discipline
Job reference BBBH34904_1676454723
Salary Negotiable
Job startdate Crystallization Reactor
Consultant email [email protected]

Key Responsibility

 • วางแผนการสกัดสารสำคัญจากกัญชา และควบคุมการดำเนินงานสกัดสารสำคัญจากกัญชาและผลิตAPI ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านคุณภาพและปริมาณ

 • จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานเพื่อกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกัดสารสำคัญจากกัญชาและผลิตAPI ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

 • ตรวจสอบการใช้งาน อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการสกัดสารสำคัญจากกัญชาและผลิตAPI ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงตรวจสอบสถานะการสอบเทียบ (Calibration) การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) และการบำรุงรักษา (Maintenance) ให้เป็นปัจจุบัน

 • พัฒนาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารสำคัญจากกัญชาในด้านต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การสกัด การทำให้บริสุทธิ์ ไปจนถึงการผลิต API

 • กำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานในกระบวนการสกัดสารสำคัญจากกัญชาและการผลิตAPI รวมถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

 • กำกับ ดูแล และควบคุมปัจจัยต่างๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณของสารสกัดเช่น particle size, size distribution, temperature, rate of agitation, extraction time และ operating condition ต่างๆ

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนกระบวนการสกัดสารสำคัญจากกัญชาและผลิต API ให้มีประสิทธิภาพ

 • หากพบประเด็นที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้องวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขและป้องกันร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโดยทันที


Qualification

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ

 • ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในด้านการสกัดสารจากพืชโดยใช้เครื่องมือเฉพาะ เช่น Supercritical CO2 Extractor, Evaporator, Crystallization Reactor เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  • *หากมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ความสามารถอื่นๆ : 1. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น MS-Office

  • 2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

  • 3. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไหวพริบดี ขยัน อดทน มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

  • 4. มีความรู้ความเข้าใจใน GMP PIC/S และการผลิตสารสกัดจากพืชในระดับอุตสาหกรรม