Head Sales

Location Bangkok
Discipline Sales
Salary 50K
Job startdate

​คุณสมบัติ :

• บริหารงานขายในเขตพื้นที่ทีได้รับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูลการขายในช่องทางการขายที่กำหนด และวางแผนการขายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท

• พัฒนาศักยภาพของทีมงาน ควบคุม ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานให้สอดคล้องต่อนโยบายของทางบริษัท

• จัดทำรายงานวิเคราะห์ ยอดขาย ประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

• ออกพื้นที่เยี่ยมร้านค้า บริหารลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมทั้งการบริหารความพึงพอใจของลูกค้าตามนโยบายบริษัท

• ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน เพื่อบริหารงานในพื้นที่ขายที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ