HR Supervisor หัวหน้าแผนกบุคคล -เชียงใหม่

Location Mueang Chiang Mai
Discipline
Job Start Date
Consultant email rueasan.n@manpower.co.th

·       สนับสนุนกระบวนการสรรหาพนักงาน เช่นลงประกาศรับสมัครงาน สัมภาษณ์เบื้องต้น ดำเนินการทดสอบ นัดหมายส่งให้กับสังกัดสัมภาษณ์ สรุปผลคัดเลือก และการทำหนังสือสัญญาจ้างพนักงานใหม่

·       ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ติดตามและประเมินผลการทดลองงาน

·       จัดทำ Time Attendance และรายละเอียดการทำจ่ายเงินเดือน Payroll

·       ดูแลกฎระเบียบบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อบังคับการทำงาน

·       ประสานงานหน่วยงานประกันสังคม เช่น แจ้งเข้า-ออกพนักงาน เป็นต้น

·       ประสานงานประกันกลุ่ม เช่น แจ้งเข้า-ออกพนักงาน ส่งเอกสารเคลมประกัน เป็นต้น

·       งานด้านสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ตรวจสุขภาพประจำปี จัดทำยูนิฟอร์มพนักงาน เป็นต้น

·       ดูแลสวัสดิการพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และกฏฆมาย

·       ดูแลเรื่อง กฎระเบียบ และพนักงานให้ประพฤติปฏิบัติ ให้ถูกต้อง

·       สามารถให้ข้อแนะนำ ข้อปรึกษาในแง่กฏหมายแรงงานได้ถูกต้อง

·       ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

·       อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย