พนักงานบัญชีต้นทุน Cost Accountant ประจำจังหวัดเชีย

Location Thailand
Discipline Banking and Finance
Job reference BBBH35377_1678175690
Salary Negotiable
Job Start Date
Consultant email [email protected]

 • ควบคุมและตรวจสอบบัญชีต้นทุน
 • ดูแลและควบคุมการ คำนวณต้นทุน
 • จัดทำรายงาน สินค้าคงเหลือ และต้นทุน
 • ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์
 • จัดท าข้อมูลด้านการปันส่วน DL และ OH
 • ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าและสามารถหามูลค่าของวัตถุดิบ (RM), งานระหว่างท า (WIP), และสินค้าสำเร็จรูป (PG)
 • สามารถวิเคราะห์ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐานที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัย
 • จัดทำรายงานในส่วนของต้นทุนการผลิต ต้นทุนขายและรายละเอียดประกอบเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • ตรวจสอบและควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือและการกระทบยอดในระบบ (สินค้าคงเหลือ) ตลอดจนปรับปรุงรายการทางบัญชีและ
 • นำเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเช่น งานด้านบัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, หรืองานด้านภาษีเป็นต้น


คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี ภาควิชาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ ทุ่มเทต่อองค์กร และละเอียดรอบคอบในการท างาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปหรือระบบงาน ERP ได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลา
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำาตัว