ผู้จัดการโรงงาน

Location Songkhla
Discipline Logistics
Salary 50K-80K
Job startdate

​คุณสมบัติ :

• กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการผลิตของโรงงาน

• วางแผนการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ควบคุมคุณภาพของสินค้า และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนด

• สามารถวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต หาวิธีปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

• สามารถวางแผนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เช่น แผนการบำรุงรักษาประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี

• สามารถควบคุมกระบวนการผลิตทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ใช้บังคับอยู่ นำระบบการตรวจสอบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ และสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยให้เกิดความเสียหาย สูญเสียน้อยที่สุด

• สามารถบริหารจัดการหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบให้ดำเนินงานอย่างสอดคล้องกันทั้งระบบ เช่น ฝ่ายวางแผนวัตถุดิบ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้าและวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

• สามารถบริหารจัดการ ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน การเพิ่มผลผลิต การลดการสูญเสีย และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

• ติดตาม ตรวจสอบรายงานการผลิตรายวัน/สัปดาห์/ไตรมาส/ปี สรุปผล จัดทำสถิติ และนำเสนอต่อผู้บริหาร

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น เพิ่มผลตอบแทน เงินเดือน และโบนัส