🏳‍🌈 Production Officer - เจ้าหน้าที่ผลิต - เชียงใหม่

Location Thailand
Discipline Manufacturing Industrial
Job reference BBBH36277_1684464328
Salary Negotiable
Job startdate
Consultant email [email protected]

Key Responsibility

 • ควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานในแผนกให้สอดคล้องตามหลัก GMP PIC/s

 • จัดทำเอกสารคุณภาพ เช่น SOP, และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • วิเคราะห์ ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

 • ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตตามหลัก OEE

 • สรุปผลการทำงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


Qualification

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรู้ความเข้าใจ GMP/PICs และ ISO9001 เป็นอย่างดี

 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

 • ใส่ใจรายละเอียด รอบคอบ ทำงานรวดเร็ว และสามารถบริหารเวลาได้