Quality Control Supervisor (Pharmacist)-Chaingmai

Location Thailand
Discipline
Job reference BBBH34908_1676454152
Salary Negotiable
Job startdate
Consultant email [email protected]

Key Responsibility

 • ตรวจสอบและอนุมัติผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ ยาระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้

 • กำกับ ดูแล และควบคุมให้มีการจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานเพื่อกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามระบบคุณภาพที่กำหนดไว้

 • กำกับ ดูแล และควบคุมการดำเนินการสุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์/ตรวจสอบวัตถุดิบ และวัสดุการบรรจุ ในขั้นตอนการตรวจรับเพื่อพิจารณาปล่อยผ่านเพื่อนำไปใช้ในการผลิต ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

 • กำกับ ดูแล และควบคุมการใช้งาน อุปกรณ์และเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงตรวจสอบสถานะการสอบเทียบ การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) และการบำรุงรักษาให้เป็นปัจจุบัน

 • รับผิดชอบในการจัดทำและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (Analytical Method Validation) การสอบเทียบ (Calibration)

 • หากพบประเด็นที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้องวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขและป้องกันร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโดยทันที


Qualification

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านเภสัชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ด้านเคมี และ/หรือด้านจุลชีววิทยา)

 • ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้านเคมี และ/หรือด้านจุลชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  • *หากมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ความสามารถอื่นๆ : 1. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น MS-Office

  • 2. สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้

  • 3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

  • 4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไหวพริบดี ขยัน อดทน มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

  • 5. มีความรู้ความเข้าใจใน GMP PIC/S, Quality Control, Quality Assurance และมาตรฐาน ISO/IEC 17025.