R&D Assistant Manager

Location
Discipline Science
Job reference BBBH21965_1630996028
Salary Negotiable
Job startdate
Consultant email nantawat.p@manpower.co.thResponsibilities

 • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา เครื่องสำอาง สินค้าทั่วไป หรืออื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ตั้งข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ รวบรวมข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาความคงสภาพ จัดทำและสรุปข้อมูลของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และการสนับสนุนงานขาย
 • คัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ควบคุมการดำเนินการในห้องปฎิบัติการ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ และบริหารจัดการให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 • การจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใต้ระบบ GMP ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนปัจจุบัน ฮาลาล เครื่องสำอาง และอื่นๆตามนโยบายของบริษัท

Qualifications :

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง,วิทยาศาสตร์เคมี
 • เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุ 28-35 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยา หรือเครื่องสำอางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ ชอบศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ
 • มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความน่าเชื่อถือ สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานโดยเน้นผลสำเร็จ และเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC score > 600)


สวัสดิการ สิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือที่กฎหมายกำหนด
สมดุลชีวิต & การทำงาน

 • Flexible working hours
 • Welcome Set 1 ชุด
 • ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ฯลฯ

เงินออม & ค่าครองชีพ

 • การจ่ายเงินโบนัส
 • การจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงาน
 • การจัดทำประกันสุขภาพ
 • ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกครอบครัว
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี
 • แจกยูนิฟอร์มพนักงานประจำปี
 • กระเช้าเยี่ยมสำหรับพนักงานเจ็บป่วยและคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเสียชีวิต ฯลฯ