Senior Media Planner [Education]

Location Bangkok
Discipline FMCG and Retail
Job reference BBBH46339_1710984760
Salary THB40000.00 - THB50000.00 per month
Job startdate ASAP
Consultant email [email protected]

Job Description:
● ศึกษาและติดตามกระแส รูปแบบการทำ สื่อบนโซเชียลมีเดียของตลาดและคู่แข่ง รวมถึงข่าวการ
เปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มต่างๆ
● จัดทำ รายงานการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารและการจัดทำ สื่อในแต่ละช่องทางของแบรนด์
ไม่ว่าจะเป็น สื่อออนไลน์บนโซเชียล สื่อบนเว็บไซต์ และสื่อออฟไลน์
● วางแผนการใช้สื่อ และการพัฒนาสื่อแต่ละประเภท ให้เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ตอบโจทย์
พฤติกรรมของลูกค้า
● ประสานงานกับทีมงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อจัดทำ สื่อในรูปแบบต่างๆ
● วางแผน คัดเลือก ทำ บรีฟและติดต่อ Influencer เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ทางการตลาด
● พัฒนาโปรเจกต์ Free media ในการสร้างการรับรู้และบอกต่อในวงกว้าง
● ศึกษาและวางแผนช่องทางและรูปแบบการสื่อสารใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสื่อให้กับองค์กร
● ตรวจสอบงานภายในทีมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
● บริหารจัดการทีม รวมถึงการกำ หนดเป้าหมายและความคาดหวัง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
และการฝึกสอนและดูแลสมาชิกภายในทีม
Qualifications:
● จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
● มีประสบการณ์การทำ งานด้านการตลาดออนไลน์ 2 ปี ขึ้นไป
● มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีม
● มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำ การตลาดและการจัดทำ สื่อในช่องทางต่างๆ
● สามารถติดต่อ และประสานงานได้เป็นอย่างดี
● มีทักษะในการวางแผนการจัดการงานและสามารถให้คำ ปรึกษากับทีมได้