Software Engineer (React.js, Node.JS)

Location Bangkok
Discipline IT
Salary 35K-45K
Job startdate

​Job description:

•วิเคราะห์ ออกแบบ และ เขียนโปรแกรมพัฒนา Web Application ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

•แก้ไขปัญหาและปรับปรุงข้อผิดพลาดจาก Web Application ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

•ตรวจสอบ ออกแบบและสร้าง Database และ SQL Query ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

•ทำงานร่วมกับภายในและนอกทีมได้อย่างดี

Qualification:

•ปริญญาตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

•สามารถพูด ฟัง และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

•มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย PHP Laravel framework อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

•มีความรู้และทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วย React.js, Node.JS

•มีทักษะการจัดการฐานข้อมูล เช่น MySQL, MSSQL, Oracle เป็นต้น

•มีความรู้พื้นฐานเรื่องการ Deploy Code / Version Control (Git)

•มีความรู้และประสบการณ์การเขียนโปรแกรมที่มีปลอดภัย

•มีประสบการณ์เกี่ยวกับ CI / CD / Docker (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

•มีประสบการณ์เกี่ยวกับ REST or SOAP API (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

•มีประสบการณ์เกี่ยวกับ .NET (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

•มีประสบการณ์เกี่ยวกับ AWS (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)