Validation Engineer - วิศวกรตรวจสอบความถูกต้อง - เชียงใหม

Location Thailand
Discipline Engineering
Job reference BBBH36279_1681906377
Salary Negotiable
Job startdate
Consultant email [email protected]

Key Responsibility

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับรอง (Qualification-DQ/IQ/OQ/PQ) เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์ ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท (Master Plan) และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation-PV/CV) และการทวนสอบ (Verification) สำหรับระบบต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ประสานผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานที่รับผิดชอบเครื่องมือในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมมือในการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งทวนสอบความพร้อมของเครื่องจักร และสถานะการสอบเทียบของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

 • รายงานสรุปประเด็นปัญหาทางด้านคุณภาพที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและ/หรือเบี่ยงเบนไปจากแผนที่กำหนดไว้ และประสานผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและดำเนินการจนแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

 • ดำเนินการสอบเทียบ (Calibration) และบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 • เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบความถูกต้องที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานสรุปประเด็นปัญหาทางด้านคุณภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง

 • จัดเตรียม ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงผลการตรวจสอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งในกรณีที่ดำเนินการเองภายในและที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก

 • อื่นๆ ที่ได้มอบหมาย


Qualification

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการวัดคุม/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

 • หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตยาหรือเครื่องมือแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น MS-Office

 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ไหวพริบดี ขยัน อดทนมีความละเอียดรอบคอบมีทัศนคติเชิงบวก

มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี