วิศวกรโครงการ หรือสถาปนิก ประจำกรุงเทพฯ หรือไซด์งานต่างจังหวัด

Location Bangkok
Discipline Engineer
Salary 39K
Job startdate

หน้าที่รับผิดชอบ:

• รับนโยบาย และ เป็นตัวแทนบริษัทฯ

• ควบคุม ดูแล บริหาร จัดการ สั่งการ ในโครงการทั้งหมด

• พบปะ รับแบบ พูดคุย ประชุม กับเจ้าของงาน หรือ ลูกค้า

• ควบคุมการท างาน และ บริหารทรัพยากร บุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ

• ควบคุมงานแบบ และสเปค พร้อมทำ Asbuilt เมื่อเบิกงวดสุดท้ายและส่งมอบงาน

• ตรวจสอบ และกำหนด ชี้แนะ พร้อมอนุมัติ อัตรา cost ที่ว่าจ้างผู้รับเหมา ระหว่างที่กำลังท างานอยู่

• ทำรายการเบิกงวดงาน และ พิจารณาการจ่าย งวดงาน ผู้รับเหมา

• ตรวจสอบงาน และ Defect เพื่อปิดโครงการ

• จัดเก็บแฟ้มงาน และ Record โครงการ ตามระบบของ บริษัทฯ

• ปิดโครงการ

• ตรวจสอบ ควบคุม ประชุมอบรม และตักเตือน การท างานของ Staff ในไซด์งานของตนที่

• รับผิดชอบ

• นำเสนอ ผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อการปรับค่าตอบแทน และโบนัส เฉพาะในทีมงานของตน

• ทำประมูลงาน ถอดแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

• ติดตามเปอร์เซ็นงานจากเจ้าของงาน และเบิกงวดงานตามเปอร์เซ็นต์งาน

คุณสมบัติ:

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

• มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป