over 6 years ago -

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายใต้โครงการ Manpower & ABAC Career Center

32

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายใต้โครงการ Manpower & ABAC Career Center