over 6 years ago -

รับมือขาดแคลนแรงงานยุค 4.0 แนะเพิ่มทักษะต่อ โควตาวัยเกษียณ

6

รับมือขาดแคลนแรงงานยุค 4.0 แนะเพิ่มทักษะต่อ โควตาวัยเกษียณ

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 82 ประเทศทั่วโลก

ไทยวิกฤตขาดแรงงานหนัก แมนพาวเวอร์แนะเพิ่มทักษะต่อโควตาวัยเกษียณ หลังเด็กเกิดใหม่น้อยผู้สูงอายุมากแมนพาวเวอร์มองไทยเข้าวิกฤตด้านแรงงานขาด หลังเด็กเกิดใหม่น้อยกว่าผู้สูงอายุ แนะเพิ่มทักษะต่ออายุวัยเกษียณ

น.ส.สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาวะวิกฤตด้านแรงงานของไทยเริ่มเห็นชัดตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นปีแรกที่จำนวนประชากรเด็กเกิดใหม่มีน้อยกว่าจำนวนผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานเพิ่ม หลังพบว่าจำนวนเด็กที่เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2562 มีจำนวนน้อยลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเด็กที่เข้าเรียนในปีการศึกษานี้ เกิดตรงกับช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจปี 2540 ที่มีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงเช่นกันดังนั้นภาคแรงงานจบใหม่ในช่วง 5 ปีข้างหน้าจะลดลงอย่างชัดเจน

ขณะเดียวกันไทยจะเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบใน 7 ปีข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลต่อขีดความสามารถ ในด้านการผลิต คุณภาพ และทักษะของแรงงาน ดังนั้นแนวโน้มขององค์กรและบริษัทที่จะเกิดขึ้นจากนี้ จะเห็นการเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้หญิง ผู้พิการ รวมถึงขยายอายุการทำงานของผู้สูงอายุหลังจากการเกษียณให้เข้ามามีบทบาทในองค์กร โดยเฉพาะตำแหน่ง ที่ปรึกษาองค์กร หรือผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ดี อยากให้ภาคธุรกิจเร่งเพิ่มทักษะจัดฝึกอบรมเพื่อผลิตแรงงานคนให้สามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น หรือมัลติทาสกิ้ง รวมถึงกระตุ้นสร้างความจงรักภักดีระหว่างพนักงานกับองค์กร เพื่อรักษากำลังแรงงานไว้ และส่วนหนึ่งได้ปรับตัวสอดรับกับยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยการนำระบบอัตโนมัติ เครื่องจักร และหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในระบบแรงงานมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทเห็นด้วยหากประเทศไทยจะนำแนวคิดทางการศึกษาของเกาหลี ในการปรับหลักสูตรปริญญาตรีให้เป็นแนวศิลปศาสตร์ หรือ Liberal Art คือนอกจากการเรียนในสาขาวิชาชีพ เช่น วิศวกรรม บัญชี จะต้องเสริมความรู้ทั่วไป เช่น ภาษา ดนตรี การเขียน มาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการศึกษาของไทย แต่ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรภาคธุรกิจจะต้องเข้ามาสนับสนุน ปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องและเปิดตลาดงาน เพื่อรองรับนักศึกษาที่จบเข้าสู่ภาคแรงงาน ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะทำให้เกิดข้อดีในหลายมิติ จากการบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ และสังคม ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทย 4.0

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agencyจบใหม่เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน