almost 5 years ago -

เคล็ดลับ 5 ข้อ สร้างโปรไฟล์สู่บทบาทผู้บริหาร

8

​​เคล็ดลับ 5 ข้อ สร้างโปรไฟล์สู่บทบาทผู้บริหาร

“ผู้บริหาร” คำที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้นำ ความสำเร็จ การกำหนดเป้าหมาย การเป็นแบบอย่างหรือที่เราบอกว่าเป็นแบบอย่าง เป็นคนสำคัญในการนำองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ แล้วคนแบบไหนที่จะเป็นได้ ต้องรวย ต้องเรียนเก่ง ต้องหล่อต้องสวย ทำงานเด่น ดวงดี หรือต้องทำอย่างไรถึงจะไปถึงคำว่า “ผู้บริหาร” วันนี้แมนพาวเวอร์มีเคล็ดลับ 5 ข้อ สร้างโปรไฟล์สู่บทบาทผู้บริหาร ดังนี้

1. สำรวจตนเอง เริ่มแรกมาดูก่อนว่าปัจจุบันคุณอยู่ตรงไหนขององค์กร ทำหน้าที่อะไร บทบาทคุณสำคัญแค่ไหนต่อองค์กร ความสำเร็จของคุณวัดผลได้จากอะไร และผลงานหรือความสำเร็จที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

2. ตั้งเป้าหมาย เมื่อรู้ที่ไปและบทบาทของตัวเองแล้ว ควรตั้งเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายทางอาชีพตัวเอง หลังจากนั้นกำหนดระยะเวลาในการบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น วันนี้เราอยู่ในระดับพนักงาน เราต้องการที่จะเป็นระดับหัวหน้างาน ภายใน 3 ปีข้างหน้า เป็นต้น

3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงสร้างองค์กร เริ่มจากการศึกษาโครงสร้างองค์กรโดยรวม รวมถึงตำแหน่งหน้าที่ หาความเหมาะสมระหว่างระยะเวลา โครงสร้างและเป้าหมาย ว่าเราจะสามารถก้าวไปสู่บทบาทผู้บริหารอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่

4. วางแผนเพื่อพิชิตเป้าหมาย การวางแผนที่ดีต้องรู้เขารู้เรา คำว่ารู้เราต้องรู้ว่าเรามีจุดเด่นเรื่องไหน และมีจุดไหนที่ต้องพัฒนาและพัฒนาอย่างไร เริ่มจากความรู้ว่ามีพอไหม ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมด้านไหน อาจต้องไปลงเรียนหรือสัมมนาด้านนั้นๆ เพิ่มหรือร่วมการฝึกอบรมกับทางบริษัทฯ

5. สร้างประสบการณ์การทำงานอย่างรอบด้าน อาจจะเป็นการอาสาทำงานหรือเป็นตัวแทน เป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ การมีส่วนร่วมและการได้ร่วมมือกับหลายๆ หน่วยงานเพื่อเติมในเรื่องการทำงานร่วมกัน การเป็นผู้นำ แต่สิ่งสำคัญคือ การแสดงออกของการทำงานในหน้าที่ให้มากกว่าคำว่าหน้าที่ คือมีจิตสำนึกในการทำงาน เป็นแบบอย่างที่ดี มีความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและชัดเจน

การจะเป็นผู้บริหารไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าคุณรู้จักการวางแผนด้านอาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ฝึกฝน พัฒนาเพิ่มเติม และสุดท้ายความต่อเนื่องในด้านอาชีพ การไม่เปลี่ยนงานบ่อย และมีการเลื่อนลำดับชั้นไม่ว่าจะเป็นโดยทางกว้างหรือทางตรง และผลงานประกอบความสำเร็จซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนน่าเชื่อถือ แค่นี้ก็ทำให้โปรไฟล์ของคุณไปสู่ผู้บริหารได้แล้ว

 สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, ​เคล็ดลับ 5 ข้อ สร้างโปรไฟล์สู่บทบาทผู้บริหาร