over 4 years ago -

ความเป็นผู้นำที่ดีต้องเป็นอย่างไรในยุคดิจิทัล?

53

​ความเป็นผู้นำที่ดีต้องเป็นอย่างไรในยุคดิจิทัล?

การประเมินจะช่วยให้บุคลากรตระหนักถึงศักยภาพของตนเองและทำให้บริษัทเข้าใจบุคลากรมากขึ้น

ปัจจุบันองค์กรมากมายมีปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาและการพัฒนาผู้นำที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้องค์กรของตนเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกัน เราจะได้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลที่เน้นการผลักดันประสิทธิผลและกระบวนการผลิตที่ทันสมัยไปสู่ยุคแห่งข้อมูลและความรู้ความสามารถที่จะทำให้เราคาดการณ์ศักยภาพความเป็นผู้นำและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้แก่บุคลากรตลอดเส้นทางอาชีพของพวกเขา

ผู้นำที่ดีในปัจจุบันต่างจากผู้นำที่ดีในอดีต กล่าวคือ เกือบ 9 ใน 10 ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่เชื่อว่าพวกเขามีความสามารถด้านความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุคดิจิทัลที่กำลังเติบโตขึ้น ผู้นำของบริษัททุกขนาดและทุกภาคส่วนต้องเป็นผู้นำในด้านที่ต่างกันเพื่อคว้าโอกาสในการมี

ส่วนร่วม นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมไรท์ แมเนจเมนท์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาชีพของแมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้พัฒนารูปแบบผู้นำ พี3 ที่เน้นบุคลากร วัตถุประสงค์ และประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุและพัฒนาผู้นำที่เป็นที่ต้องการในโลกแห่งการทำงาน

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

รูปแบบผู้นำ พี3 ประเมินลักษณะส่งเสริมความเป็นผู้นำ “โดยเนื้อแท้” ที่สำคัญสี่ประการ คือ การขับเคลื่อน ความสามารถในการปรับตัว

ความปราดเปรื่อง และความอดทน ผู้นำต้องแสดงลักษณะดังกล่าวออกมาเพื่อให้สามารถนำพาองค์กรผ่านความไม่แน่นอนและ

ความเปลี่ยนแปลงได้ การประเมินช่วยระบุความสามารถสามด้านที่สามารถฝึกฝนได้ ซึ่งก็คือความสามารถของผู้นำในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน ความกล้าที่จะเป็นผู้นำ และความสามารถพิเศษที่แสดงออกมาอย่างอิสระ ความสามารถในแต่ละด้านจะเชื่อมโยงไปยังสมรรถนะต่าง ๆ ที่ผู้นำสามารถพัฒนาได้ การใช้การประเมินแบบ พี3 จะทำให้องค์กรได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้นำและสามารถสร้างแผนการพัฒนา

ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละประเภทได้

ไรท์ แมเนจเมนท์ รู้ดีว่ารูปแบบนี้ได้ผล เราร่วมมือกับ ทอมทอม ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีนำร่องและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคชั้นนำระดับโลก ในการประเมินผู้นำของบริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ในเวลา

หกเดือน ผู้จัดการ 750 คนของทอมทอมได้รับการประเมินศักยภาพความเป็นผู้นำของตนใน 35 ประเทศ การลงทุนของทอมทอมในการระบุตัวบุคลากรที่เหมาะสมคือสิ่งที่ช่วยให้บริษัทก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้ย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนจากการว่าจ้างมาเป็นการพัฒนาผู้นำที่ใช้สัญชาตญาณในการทำงานให้เป็นผู้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลักช่วยให้องค์กรสามารถระบุและพัฒนาผู้นำได้อย่างหลากหลาย มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้คนมักจะชอบว่าจ้างบุคคลที่เหมือนกันกับตนเอง การสัมภาษณ์ที่ออกแบบอย่างมืออาชีพเสริมด้วยการประเมินที่ออกแบบเป็นอย่างดีช่วยลดอคติและเพิ่มคุณภาพในการว่าจ้าง ทำให้สามารถมองเห็นบุคคลที่มีศักยภาพได้ง่ายกว่าและช่วยให้มองหาผู้นำได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทและบุคลากร