over 4 years ago -

แรงงานภาคการผลิตจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?

56

​แรงงานภาคการผลิตจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?

การผลิต: ข้อความตีพิมพ์ในบล็อก ครั้งที่ 2

ผู้นำภาคการผลิตอาจมีความหวาดกลัวกับงานที่รออยู่ตรงหน้าในแง่ของการปรับปรุงพัฒนาแรงงานของตนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมการผลิตกำลังอยู่ในช่วงการปฏิวัติทักษะโดยได้รับแรงผลักดันเบื้องต้นจากระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และต่อมาไม่นานนักก็ได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลจากปัญญาประดิษฐ์

ตำแหน่งงานในภาคการผลิตแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบใหม่ที่จะทำให้สายงานผลิตสามารถทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม ความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นแรงผลักดันที่ดีสำหรับความประพฤติในเชิงบวก ไม่มีสิ่งใดที่กระตุ้นการดำเนินงานได้มากเท่านี้ และขนาดของงานที่รออยู่เบื้องหน้าอาจเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้ภาคการผลิตก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ความท้าทายของผู้ผลิตนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมองข้ามได้ (อุตสาหกรรมอื่นมีความกดดันเกี่ยวกับการนำระบบดิจิทัลมาใช้น้อยกว่าและการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานอาจเป็นไปอย่างช้า ๆ และพลาดโอกาสได้)

ผู้ผลิตที่นำระบบอัตโนมัติมาใช้มากที่สุดเป็นผู้สร้างงานมากที่สุดเช่นกัน ผู้ผลิตร้อยละ 87 วางแผนที่จะเพิ่มหรือคงไว้ซึ่งจำนวนพนักงานอันเนื่องมาจากการใช้ระบบอัตโนมัติเป็นปีที่สามต่อเนื่องกัน (ดู “มนุษย์ที่เป็นที่ต้องการ” – เชื่อมโยงไปที่รายงาน) ระหว่างการสร้างงาน การจับคู่ทักษะที่ไม่เหมาะสม และการเกษียณอายุของพนักงานตามการเปลี่ยนแปลงของรุ่น การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ 12 ปี การเพิ่มพูนทักษะให้พนักงานปัจจุบันอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเพียงประการเดียว เมื่อเราไม่สามารถหาบุคลากรผู้มีความสามารถจากภายนอกได้ การค้นหาส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างการสร้าง การซื้อ การยืม และการต่อยอดบุคลากรผู้มีความสามารถเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ผู้ผลิตต้องมีสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมอื่นเพื่อก้าวไปพร้อมกัน แมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมภาคการผลิตซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เราร่วมเป็นพันธมิตรกับเอ็มเอ็กซ์ดีเพื่อวางแผนตำแหน่งงานในอนาคตที่จะเป็นปัจจัยส่งเสริมความเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้พัฒนาอนุกรมวิธานเกี่ยวกับทักษะและตำแหน่งงานจะที่ช่วยสนับสนุนองค์กรภาคการผลิตที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานของเราที่สรุปไว้ใน “หัวข้อคำอธิบาย” (เชื่อมโยงไปที่รายงาน) มีความสำคัญอยู่สองสามประการ นั่นคือการเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ผลิตสามารถระบุความต้องการในการพัฒนาทักษะของตนได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้เข้าใจการปฏิวัติหุ่นยนต์ได้ง่ายขึ้น เราไม่ต้องพูดประโยคที่ว่า “หุ่นยนต์กำลังมา!” ด้วยความหวั่นใจราวกับว่าใกล้ถึงจุดสิ้นสุดอีกต่อไปแล้ว หุ่นยนต์อยู่ที่นี่แล้วและกำลังช่วยสร้างงานให้มนุษย์ ในปัจจุบัน งานที่เราร่วมดำเนินการกับเอ็มเอ็กซ์ดีทำให้เราทราบว่าเราสามารถคาดการณ์ด้วยระดับความแม่นยำที่เพียงพอเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการจ้างงาน ประเภทงานที่ยังคงอยู่ และประเภทงานที่จะสูญหายไปหรือเปลี่ยนแปลงไปในอีกสองสามปีข้างหน้า อันเนื่องมาจากผลกระทบของระบบดิจิทัล

การทำงานร่วมกับเอ็มเอ็กซ์ดีทำให้เราทราบว่าเกือบครึ่งของตำแหน่งงานทั้งหมดในภาคการผลิต (ร้อยละ 49) ต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในสามถึงห้าปีข้างหน้า เนื่องจากอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ กว่าหนึ่งในสี่ของตำแหน่งงานในพื้นที่การผลิตในโรงงานจะสูญหายไป ในขณะเดียวกัน เราได้ระบุตำแหน่งงานใหม่ 165 ตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่งงานส่วนใหญ่ เช่น “ผู้เชี่ยวชาญการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์” เป็นตำแหน่งงานที่เราอาจไม่สามารถจินตนาการถึงได้เมื่อทศวรรษที่แล้ว

งานวิจัยของเรายังพบด้วยว่า เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับการทำให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในบริษัท องค์กรต้องพัฒนา “ผู้บริหารดิจิทัล” ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และพร้อมทำงานในระบบดิจิทัล อีกทั้งมีความทุ่มเทในการสร้างวัฒนธรรมและสมรรถนะที่จำเป็นภายในองค์กร เพื่อสร้างโอกาสและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วง

เราพบว่าความเป็นผู้นำของผู้บริหารดิจิทัลจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความสามารถแบบใหม่ 3 ประการดังนี้

•การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง

•การส่งเสริมความร่วมมือข้ามวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามกลยุทธ์ระยะสั้น

•การส่งเสริมนวัตกรรมโดยการรับความเสี่ยงและตัดสินใจอย่างกล้าหาญ

ความสามารถข้างต้นนี้สามารถฝึกฝนให้แก่บุคลากรที่มีแนวความคิดที่เหมาะสมได้ โดยการเปิดใจยอมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่และเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่ตนเอง

การกลัวสิ่งที่ไม่รู้เป็นเรื่องปกติ หากแต่การแบ่งย่อยอุตสาหกรรมและการพัฒนากลยุทธ์สำหรับอนาคตของตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งที่อุตสาหกรรมต้องนำไปใช้ ทำให้เราสามารถกำจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ้างงานในอนาคตได้อย่างแม่นยำ