over 4 years ago -

เปิด 6 สายงาน กลุ่มอาชีพที่ต้องการปี’63

68

​เปิด 6 สายงาน กลุ่มอาชีพที่ต้องการปี’63

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

แม้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจอาจจะส่งผลกระทบไปถึง “กลุ่มคนทำงาน” ที่อาจถูกเลิกจ้าง หรือหางานทำยากขึ้นนั้น แต่อีกด้านหนึ่งผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจก็ยังคงมีความต้องการเฟ้นหาคนที่เหมาะสมกับงานในธุรกิจนั้น

สำหรับปี 2563 แรงงานประเภทใด หรืออาชีพใดที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ฉายภาพไว้อย่างน่าสนใจ

สุธิดา วิเคราะห์ว่า ในภาพรวม ตลาดงานส่งสัญญาณชะลอตัวตั้งแต่ปีก่อนจนถึงปี 2563 แปรผันตามภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับโลก ดังนั้น รูปแบบการจ้างงานยังเป็นลักษณะของการทดแทนแรงงานมากกว่าขยายโครงสร้าง ท่ามกลางความเข้มข้นของกระบวนการสรรหาเพื่อคัดสรรคนคุณภาพตอบโจทย์งานและองค์กรอย่างแท้จริง ทั้งนี้ แนวโน้มความต้องการแรงงานสูงใน 4 กลุ่มคือ 1.กลุ่มงานเชิงพาณิชย์ ได้แก่ งานขาย งานการตลาด 2.กลุ่มงานไอที ได้แก่ งานนักพัฒนาระบบ และโปรแกรมเมอร์ 3.กลุ่มงานด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ วิศวกร ช่างและพนักงานฝ่ายผลิต และ 4.กลุ่มงานบริการลูกค้า ได้แก่ พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

สุธิดา กล่าวว่า ถ้าให้วิเคราะห์สายงานด้านอาชีพอาจต้องมองหลากหลายองค์ประกอบร่วมกัน ทั้งภาพรวมภายในประเทศ ทิศทางกระแสในภูมิภาคอาเซียน และทิศทางกระแสโลก ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสายงานด้านอาชีพ ที่แนวโน้มของพฤติกรรมการทำงาน การเลือกทำงาน การสมัครงาน แปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ตามความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต

“ทักษะแรงงานแห่งอนาคตที่ทุกส่วนต้องหันกลับมามองวันนี้และในอนาคต นายจ้าง ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม จะไม่ได้ต้องการเพียงแค่ฮาร์ด สกิล (Hard Skill) หรือความรู้ความสามารถทางด้านอาชีพอีกแล้ว แรงงานต้องมีส่วนของซอฟต์ สกิล (Soft Skill) หรือทักษะด้านอารมณ์และชีวิตอีกด้วย” สุธิดากล่าว และว่า มี 6 สายงานที่น่าสนใจคือ

1.สายงานด้านภาษา (3rd Language) โลกใบนี้กำลังเปิดกว้าง ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจมีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ กลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้น และยิ่งมีทักษะมากกว่า 2 ภาษา ถือเป็นโอกาสที่ืดี แนวโน้มของสายงานภาษาที่ 3 ที่กำลังเป็นที่ต้องการ ได้แก่ ญี่ปุ่น, จีน, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, เยอรมัน และเกาหลี ทักษะด้านฮาร์ด สกิล ของงานสายด้านภาษาคือ ความเชี่ยวชาญทางภาษา ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ต้องดี มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะด้านซอฟต์ สกิล ที่นายจ้างต้องการคือ ด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลและมนุษยสัมพันธ์ต้องดี สามารถสื่อสารเจรจาทางด้านธุรกิจ เป็นคนคิดบวก เปิดกว้างทางความคิด มีความชัดเจนในการทำงาน รวดเร็ว มีความเป็นมิตร การเอาใจใส่ในงานและเพื่อนร่วมงาน

2.สายงานด้านวิศวกรรม (Engineer) อนาคตสายงานดังกล่าวมีแนวโน้มในการเติบโตสูง สายงานด้านวิศวกรรมถือเป็นแรงงานกลุ่มสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและระบบโทรคมนาคมที่มีหลากหลายสาขาต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และมีบันไดในการเติบโตในสายงานอาชีพสูง โดยมุมมองทักษะที่นายจ้างต้องการทั้งทักษะเชิงลึกและทักษะรอบด้านประกอบกัน อีกทั้งประสบการณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะต้องอาศัยทั้งความรู้และความชำนาญ ซึ่งทักษะด้านฮาร์ด สกิล คือทักษะการคิดวิเคราะห์และการคำนวณ ความรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร การป้องกันและการซ่อมบำรุงในโรงงาน ความรู้ด้านความปลอดภัย การทำงานอย่างเป็นระบบ ทักษะคอมพิวเตอร์ต้องดี และสิ่งที่สายงานนี้ต้องมีคือ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อันเนื่องจากเครื่องมือเอกสารต้องมีภาษาอังกฤษเข้ามามีส่วนในการทำงาน

ทักษะด้านซอฟต์ สกิล คือการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นเพราะต้องเข้าให้ได้กับคนทุกระดับ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งควรมีความยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้

3.สายงานด้านบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance) เป็นสายงานที่ตลาดแรงงานมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องทั้งปัจจุบันและอนาคต ทักษะด้านฮาร์ด สกิล ต้องมีความรู้พื้นฐานของการทำบัญชีไทยและต่างประเทศ อาทิ GAAP ความเชี่ยวชาญโปรแกรมทางบัญชีการเงิน อาทิ Express, SAP, ERP, Oracle ทักษะด้านภาษาอังกฤษต้องอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ถ้ามีใบอนุญาต CPD หรือ CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ แนวโน้มของสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการคือ บัญชีต่างประเทศ, การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ รวมถึงการบริหารต้นทุน ทักษะด้านซอฟต์ สกิล ของสายงานด้านบัญชีและการเงิน ความถูกต้องแม่นยำและความซื่อสัตย์ถือเป็นสิ่งสำคัญ ขณะเดียวกันควรมีความยืดหยุ่นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และที่สำคัญ

4.สายงานด้านขายและการตลาด (Sales & Marketing) ถือว่าเป็นสายงานที่ต้องยังคงมีต้องการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตตลาดยังคงต้องการแรงงานในสายนี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสายงานนี้ตราบใดที่ประเทศยังต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การแข่งขันในตลาดโลก และการเข้ามาของเทคโนโลยี แนวโน้มของสายงานนี้ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น อาทิ Digital marketing, Events & Special Activity, Technical Sales, Business Development, CRM และ Customer Services ได้แก่ Call Center & Telesales ทักษะด้านฮาร์ด สกิล ที่สายงานนี้ต้องการคือ ทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะเฉพาะตามสายงาน ทักษะด้านซอฟต์ สกิล ที่ควรให้ความใส่ใจคือ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารทั้งในและนอกองค์กร การบริหารจัดการในด้านการทำงานและเวลา ทัศนคติที่ดีและเปิดกว้าง

5.สายงานด้านโลจิสติกส์ (Logistics & Supply Chain) การพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างประเทศต้องอาศัยสายงานดังกล่าว โดยเฉพาะธุรกิจนำเข้าส่งออก แรงงานด้านนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ และมีแนวโน้มที่ตลาดยังคงต้องการสูง ทักษะด้านฮาร์ด สกิล ต้องมีทักษะการทำงานที่หลากหลาย (Multi Skills) และมีความเข้าใจหลายด้าน อาทิ BOI, Import & Export, Warehouse & Inventory Management มีความรู้ด้าน SAP, MRP, ERP มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารด้าน supply chain รวมถึงความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ดี ทักษะด้านซอฟต์ สกิล ต้องสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเวลาได้ มีความสามารถในการสื่อสาร การประสานงาน การเจรจาต่อรอง และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

6.สายงานด้านไอที ถือว่าเป็นสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์บทบาทด้านเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต มีการพัฒนาและเชื่อมโยงเข้าภาคธุรกิจต่างๆ เป็นอย่างมาก และแนวโน้มในอนาคตยิ่งมีการเติบโตสูง แรงงานในด้านดังกล่าวจึงเป็นที่ต้องการเป็นเงาตามตัว แนวโน้มสายงานที่กำลังมาแรงคือ Network Engineer, Business Analyst, Developer, Mobile Development, IT Security System ทักษะด้านฮาร์ด สกิล ความรู้ด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลถือเป็นพื้นฐานที่สายนี้ต้องรู้ อาทิ ระบบ Cloud ภาษา Java ซึ่งเป็นภาษาพื้นฐานในการออกแบบแอพพลิเคชั่น ความรู้ด้าน iOS Android ที่ต้องทราบ ความรู้ด้านการจัดการข้อมูล Database Management และระบบการคัดกรองข้อมูลก่อนการจัดเก็บ Statistical Analysis & Data Mining ส่วนทักษะด้านซอฟต์ สกิล คือ ทักษะด้านการบริหารเวลาในการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ทักษะด้านการสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ การมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ และทักษะการประยุกต์ใช้สามารถประยุกต์ทักษะความรู้ของตัวเองเข้ากับธุรกิจและองค์กรได้

สุธิดา ทิ้งท้ายว่า ตลาดงานนับจากนี้จะเป็นทักษะที่ไม่หยุดที่ความสามารถเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่วันนี้และในอนาคต แรงงานต้องเพิ่มพูนทักษะความสามารถที่มากกว่าฮาร์ด สกิล และต้องสร้างความน่าสนใจของตัวบุคคลในด้านซอฟต์ สกิล อีกด้วย หากสามารถตั้งรับก่อนใคร คุณจะเห็นสามารถเห็นโอกาสทางอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา : Matichon

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com
Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency,เปิด 6 สายงาน กลุ่มอาชีพที่ต้องการปี’63