over 4 years ago -

วิธีการวางแผนสำหรับแรงงานมนุษย์-เครื่องจักร

57

​​วิธีการวางแผนสำหรับแรงงานมนุษย์-เครื่องจักร

การผลิต: ข้อความตีพิมพ์ในบล็อก ครั้งที่ 2 ฉบับร่างที่ 3

วิธีการวางแผนสำหรับแรงงานมนุษย์-เครื่องจักร

การวางแผนกำลังคนเป็นการดำเนินการที่เน้นการมองปัจจัยภายนอกของอุตสาหกรรมมาแต่งดั้งเดิม โดยเน้นการมองภาพรวมระยะยาวในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เช่น น้ำมันและโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งที่พวกเราทำได้คือการดำเนินการตามรูปแบบใหม่อย่างรวดเร็วเมื่อมีความจำเป็นและว่าจ้างบุคลากรผู้มีความสามารถเพื่อสร้างกำลังคนที่จำเป็นต่อการรองรับความเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม วิธีการข้างต้นอาจไม่ได้ผลในระยะยาวเท่าไรนัก สำหรับบริษัทหลายแห่ง วิธีการนี้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากเกิดภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะเป็นจำนวนสูงสุดในรอบ 12 ปี* และกำลังคนในอนาคตมีไม่เพียงพอต่อการ และกำลังคนในอนาคตนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ (*แมนพาวเวอร์กรุ๊ป: การสำรวจการขาดแคลนบุคลากรผู้มีความสามารถ พ.ศ. 2561)

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้ผนึกกำลังกับเอ็มเอ็กซ์ดีเพื่อจับตามองภาคการผลิตซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่กำลังคนจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากระบบดิจิทัล แม้ผลการวิจัยของเราจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ ระเบียบวิธีการ และควรได้รับการนำไปวิจัยซ้ำกับภาคส่วนอื่น ๆ ด้วย

เราได้สร้างอนุกรมวิธานสำหรับองค์กรภาคการผลิตในอนาคต โดยแบ่งกลุ่มลักษณะงานสำคัญออกเป็นเจ็ดกลุ่มสำหรับองค์กรทั่วไป ซึ่งเราเรียกว่า ขอบเขต ตลอดจนคาดการณ์ความต้องการสำหรับตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งในอนาคต นี่อาจไม่ได้เป็นผลทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ แต่การดำเนินการตามผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเรารู้มากขึ้นว่าเราควรวางแผนกำลังคนในอนาคตของเราอย่างไร บริษัทต่าง ๆ ได้ร่างแผนการเงินอย่างละเอียดล่วงหน้าสามถึงห้าปีแล้ว ซึ่งแต่ละแผนถูกร่างขึ้นจากสมมติฐานด้านการดำเนินงานอันซับซ้อน การกำหนดกลยุทธ์แรงงานเป็นเพียงอีกมิติหนึ่งและเป็นมิติที่สำคัญ เนื่องจากมีความท้าทายที่สำคัญเกิดขึ้นกับกลยุทธ์กำลังคนแบบดั้งเดิม กล่าวคือ

•ร้อยละ 16 ของบริษัทคาดการณ์ว่าจะเพิ่มจำนวนพนักงานในสายงานไอที ซึ่งจะเป็นการขยายช่องว่างที่มีอยู่ระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ในขณะที่ร้อยละ 38 ขององค์กรกล่าวว่าการฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิคที่เป็นที่ต้องการเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

•บริษัทกล่าวว่าการฝึกอบรมทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานเป็นเรื่องที่ยากกว่า ในขณะที่ความต้องการทักษะด้านนี้เพิ่มสูงขึ้นในทุกอุตสาหกรรม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและร้อยละ 22 ในทวีปยุโรป

•ภายในห้าปี คนในกลุ่มมิลเลนเนียลและรุ่นแซดจะมีจำนวนมากกว่าสองในสามของแรงงานทั่วโลก แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 87 ต้องการงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น งานสัญญาจ้าง, งานพาร์ทไทม์, และงานชั่วคราว

** (ที่มา: มนุษย์ที่เป็นที่ต้องการ):

บริษัททุกขนาดจะเผชิญกับปัญหาด้วยเหตุผลที่ต่างกันออกไป บริษัทใหญ่ที่มีความต้องการทักษะที่สำคัญและรวดเร็วจะเผชิญกับการต้องยอมเสียงบประมาณจำนวนมากในการแย่งชิงบุคลาการที่มีความสามารถสูง และเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าว บริษัทต้องยอมลงทุนในด้านเวลา ทรัพยากร และวางกลยุทธ์ในการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น

บริษัทที่มีขนาดเล็กลงมามีความสามารถในการลงทุนจ้างงานเช่นนั้นได้น้อยกว่า และมองว่าการฝึกอบรมข้างต้นใช้เวลานานเกินไป ต้องวางแผนอย่างรัดกุมและพยายามหาทางให้บริษัทยังคงเป็นผู้นำในตลาดให้ได้อย่างต่อเนื่อง

ในบริบทเช่นนี้ การวางแผนกำลังคนจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กรทุกประเภท

งานในอนาคตจะมีลักษณะของการพัฒนาตำแหน่งและบทบาทหน้าที่ของการทำงานอย่างรวดเร็ว จากการระบุตำแหน่งงานจำนวน 165 ตำแหน่งในสายงานผลิต แมนพาวเวอร์กรุ๊ปกำลังช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ภายในภาคการผลิตเตรียมพร้อมรองรับความจำเป็นในการเติบโตในอนาคต*** (***ที่มา: หัวข้อคำอธิบาย) การใช้ระเบียบวิธีการเดียวกันในการแบ่งย่อยตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบงานที่คาดการณ์ไว้ บริษัทในภาคส่วนอื่น ๆ จะสามารถวางแผนความต้องการในอนาคตของตนเมื่อเทียบกับกำลังคน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบันโดยการเพิ่มพูนทักษะ การว่าจ้างด้วยตนเอง และการว่าจ้างจากบริษัทภายนอก ไม่มีอุตสาหกรรมใดที่รอดพ้นจากการปฏิวัติเทคโนโลยีดิจิทัลแต่ทุกอุตสาหกรรมต้องสามารถเตรียมพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าเทียมกัน

Tag : สมัครงาน, บริษัทจัดหางานRecruitment, Recruitment Agency, วิธีการวางแผนสำหรับแรงงานมนุษย์-เครื่องจักร