almost 4 years ago -

บริษัทจัดหางานกับช่องทางและการหาพนักงานฝ่ายผลิต

1483580219

​การทำงานถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิต เพราะหลังจากที่เราแข่งขันกันสอบเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาออกมาก็ต้องรีบหางานทำ เพราะการทำงานเป็นที่มาของรายได้ และนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้นการหางานทำ จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจในการเลือกหางานที่เหมาะ ตรงกับความรู้ความสามารถ ของตัวเรา

สำหรับการหาพนักงานฝ่ายผลิตนั้น บริษัทจัดหางานถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยให้ท่านสามารถหางานได้เช่นกัน โดยการหาพนักงานฝ่ายผลิตนั้นกระบวนการต่างๆมีหลักการไม่ต่างกับการสรรหาบุคคลากรฝ่ายอื่นๆ โดยต้องผ่านการสัมภาษณ์และคัดกรองความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาพนักงานฝ่ายผลิตที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งถ้าต้องการสมัครเป็นพนักงานฝ่ายผลิตด้วยแล้ว ต้องคัดกรองพนักงานที่มีทัศนคติที่บอกว่าทำได้และต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจมีการทำงานเป็นทีม นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ระบุไว้ในการหาพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อส่งให้ลูกค้าสัมภาษณ์ต่อไป หากมีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทำงานทันที ดังนั้น การเลือกบริษัทจัดหางานที่ให้บริการด้านการหาพนักงานฝ่ายผลิตนั้น ควรพิจารณาหลายด้านประกอบกันเช่น

·ต้องเป็นบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและสามารถตรวจสอบประวัติได้

·ต้องเป็นบริษัทฯ ที่มีตำแหน่งงานฝ่ายผลิตหลากหลายให้เลือก

·ต้องเป็นบริษัทฯ ที่มีสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม

·ต้องเป็นบริษัทฯ ที่มีตำแหน่งงานฝ่ายผลิตและอื่นๆ ตรงกับคุณสมบัติที่เรามี

ในการหาพนักงานฝ่ายผลิตนั้น สิ่งที่ผู้สมัครต้องพิจารณานอกเหนือจากคุณสมบัติตรงกับความรู้ความสามารถที่เรามีหรือไม่ ดูเรื่องสวัสดิการและผลตอบแทน และสุดท้ายให้ดูเรื่องการเดินทางและสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงานเหมาะสมมากน้อยเพียงไร จึงมีข้อควรระวังในการสมัครงานกับ บริษัทจัดหางานที่หาพนักงานฝ่ายผลิต เช่น สมัครแล้วไม่ได้งานทำ เพราะไม่มีตำแหน่งงานที่แน่นอน มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน เช่นค่าตรวจร่างกาย ค่าชุดพนักงาน บริษัทฯไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลที่ถูกต้อง และประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุด บริษัทไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน

ทั้งนี้มีช่องในการสมัครงานฝ่ายผลิตกับบริษัทจัดหางานหลายช่องทางต่างๆ ดังนี้

·ดูใบปลิวที่บริษัทต้องการหาพนังานฝ่ายผลิตมาปิดประกาศรับสมัครงานหรือใบปลิวที่แจกตามตลาดนัดตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ

·ทราบข่าวจากเพื่อนที่ทำงานอยู่แล้ว เข้าร่วมโครงการเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำ

·การประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างจากผู้นำชุมชน ได้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่มีการประชุมประจำเดือนในแต่ละอำเภอ

·รับ SMS ข้อความประกาศรับสมัครงานจากฐานข้อมูลของบริษัท จัดหางาน

·รับข่าวจากหนังสือพิมพ์ประกาศหาพนักงานฝ่ายผลิตที่ต้องการรับสมัครงาน หรือมีรถแห่ประกาศรับสมัครงาน

·ขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ที่ใกล้กับบ้าน ซึ่งจะมีตัวแทนนายจ้างที่ต้องการหาพนักงานฝ่ายผลิตเข้าไปคัดรายชื่อเพื่อติดต่อมาสมัครงาน

·เดินทางไปดูจุดรับสมัครงาน ตามหน้านิคมอุตสาหกรรม ต่าง ๆ หรือตามย่านชุมชน

·เข้าไปร่วมงานนัดพบแรงงานที่จัดบริการสำหรับหาพนักงานฝ่ายผลิต ที่สำนักงานจัดหางานจัดขึ้น

·สมัครงานตามเวปไซต์ที่มีประกาศหาพนักงานฝ่ายผลิตที่บริษัทจัดหางานต่างๆประกาศไว้ แต่ช่องทางนี้พบการรับสมัครงานฝ่ายผลิตได้ไม่มากนัก

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการหาพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ในการหาตำแหน่งงานว่าง และได้งานที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว เพื่อให้ทันกับค่าครองชีพในปัจจุบัน