over 2 years ago -

"การจ้างงานระยะสั้น" โมเดลมาแรงรับ สถานการณ์โควิด-19

Thumb

​​ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย แนะแรงงานเร่งเพิ่มทักษะ - ปรับมุมมอง สร้างโอกาสรับอาชีพใหม่ เสริมรายได้ ระบุโมเดลการจ้างงานระยะสั้น ส่องแววรุ่ง ขณะที่สายงงานหลัก ทั้งงานระยะสั้นและยาว ยังเป็น ไอที งานบริการลูกค้า โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยเปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด (Covid 19) ระลอก 3ในครึ่งปีแรกจนถึงขณะนี้ ส่งผลให้ตลาดแรงงานต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดรับการดำเนินชีวิตในวิถีโควิด ล่าสุดแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยทำการสำรวจและประเมินตลาดแรงงานช่วงโควิดระลอก 3 ชูอาชีพดาวรุ่งในวิกฤตโควิดที่ส่องแสงให้ตลาดงานยังคึกคัก ขณะที่นายจ้าง เริ่มปรับโมเดลให้ความสนใจการจ้างงานระยะสั้น ทำให้เกิดการจ้างงานใหม่ๆ เพราะฉะนั้น แรงงานสามารถเลือกทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง 

"งานระยะสั้น"ประเภทต่างๆ ทั้งแบบชั่วคราวและสัญญาจ้าง ที่มีความต้องการและโดดเด่นในตลาดแรงงานยุคโควิดระลอก 3 คือ สายงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ พนักงานส่งสินค้า, พนักงานจัดเรียงสินค้า, พนักงานแพ็คของเพื่อรอจัดส่ง และพนักงานแพ็คของ ส่วน"สายงานธุรการและบริการลูกค้า"ได้แก่  พนักงานคีย์ข้อมูล, พนักงานขายของออนไลน์ และพนักงานบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center)สายงานฝั่งไอทีลูกค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มของตลาดอี-คอมเมิร์ซ, โลจิสติกส์, ฟินเทค และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

ปัจจุบันการสรรหาตำแหน่งงานด้านไอทีแบบชั่วคราวและสัญญาจ้างอย่างเร่งด่วนยังมีอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนบุคลากร เพื่อการขึ้นงานระบบใหม่ที่เน้นแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ตามแผนงาน กลุ่มงานดังกล่าวจากผลการสำรวจเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตลาดงานในยุคโควิดเป็นอย่างดี

สำหรับคุณสมบัติของงานระยะสั้นที่นายจ้างต้องการคือ พนักงานที่สามารถทำงานข้ามสายงานได้ และใช้เทคโนโลยีได้ดี มีการปรับตัวยอมรับ เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพนักงานต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง เพราะต้องทำงานโดยไม่มีหัวหน้าทำงานเพื่อติดตามและแนะนำ พร้อมยังต้องแก้ปัญหาเฉพาะได้ดี และมีมุมมองของความเป็นผู้นำในตัวเอง

การปรับตัวของแรงงานท่ามกลางยุคโควิดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง การปรับตัว การเรียนรู้ทั้งเทคโนโลยี, ระบบใหม่ๆ และการทำงานผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ แรงงานควรทำความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสื่อสารอย่างเหมาะสม  เพื่อให้การทำงานกับผู้อื่นเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ แม้มีข้อจำกัดเรื่องระยะห่างทางกายภาพและการทำงานระยะไกล

ส่วนการสำรวจและประเมินภาพรวมตลาดแรงงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิดในระลอกที่ 3 ของประเทศไทย สายงานที่มีการเติบโตและมีความต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็น"สายงานด้านไอที"ที่ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความต้องการสูงมาก เพราะปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือทำงานมากขึ้น โดยตำแหน่งงานที่ต้องการ ได้แก่ Application Developer, IT Network, IT Engineer, Programmer & Developer, IT Sales, IT Support และ IT Specialist เป็นต้น

สำหรับสายงานที่เป็นส่วนการขับเคลื่อนรายได้ให้ธุรกิจเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการสูง ได้แก่ สายงานด้านการขายอาทิ งานขายออนไลน์ รองรับการเติบโตตลาดอีคอมเมิร์ซ  และยังมีงานพัฒนาธุรกิจ  เพื่อหาตลาดใหม่รวมถึงการเพิ่มฐานลูกค้ารับมือการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์   

image.png

อีกทั้ง"สายงานด้านการตลาดดิจิทัล"เป็นอีกหนึ่งสายงานในยุคดิจิทัลที่มีความต้องการต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำตลาดยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ยังต่อยอดและส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ที่รู้จักกันว่า“ยูทูปเบอร์”  (YouTuber) และบล็อกเกอร์ (Blocker) ซึ่งเป็นช่องทางการของการสื่อสารการตลาดและเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าบริการผ่านกลุ่มดังกล่าว รวมทั้งยังมีการปรับตัวของกลุ่มอาชีพต่างๆ ไปสู่การให้บริการออนไลน์ ได้แก่ เทรนเนอร์ออนไลน์, ติวเตอร์ออนไลน์, ธุรกิจให้คำปรึกษาออนไลน์ รวมทั้งสายงานการเรียนรู้และสอนแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นวิถีที่หลายอาชีพมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้"สายงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน"เป็นอีกหนึ่งสายงานที่น่าจับต าและยังเป็นอาชีพที่ตลาดมีความต้องการสูงขณะนี้ สอดคล้องกับการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ งานคลังสินค้าและการขนส่ง ได้แก่ งานการจัดการคลังสินค้า, งานจัดส่งสินค้าหรือไรเดอร์, งานขับรถส่งอาหาร (Delivery), งานขับรถส่งสินค้าและพัสดุ เป็นต้น

ทางด้าน"สายงานบัญชีและการเงิน"ได้แก่ พนักงานบัญชี, พนักงานการเงิน และงานที่ปรึกษาด้านการเงิน เป็นงานที่มีความต้องการสูงและมีความต้องการต่อเนื่องมาโดยตลอด

ส่วน"สายงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง"ได้แก่ แพทย์  พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ นับว่ามีความต้องการสูงขณะนี้ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด

ทางด้าน"สายงานในโรงงานอุตสาหกรรม"ตำแหน่งงานที่ต้องการ ได้แก่ วิศวกรและพนักงานฝ่ายผลิต ในบางอุตสาหกรรม เลือกใช้บริการในรูปแบบการจ้างงานแบบชั่วคราว หรือเป็นแบบสัญญาจ้าง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่างๆ  อย่างไรก็ตาม สายงานดังกล่าวถึงแม้จะได้รับผลกระทบในช่วงการปรับตัว แต่ในด้านการผลิตตามคำสั่งซื้อ ยังมีความต่อเนื่องอยู่ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ตามแผนการผลิตสินค้าและกำลังซื้อที่คาดการณ์ว่าจะกลับมาในช่วงปลายปี 

"สายงานบริการลูกค้า"โดยเฉพาะงานบริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ มีความต้องการสูงมากในปัจจุบันในการตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในการอำนวยความสะดวกเรื่องข้อมูลและบริการต่างๆ

ส่วนสายงานมาแรงรับกระแสยุคโควิด ได้แก่"สายงานด้านประกันภัย"ทั้งงานขายประกัน, งานบริการลูกค้าธุรกิจประกัน รวมถึงงานด้านประกันภัยออนไลน์ที่เติบโตอย่างมากในปัจจุบัน

ที่มา : www.thansettakij.com

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด 

ติดต่อฝ่ายการตลาด: 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com