almost 3 years ago -

ManpowerGroup Thailand provides valuable insights into effective communication techniques for successful leadership.

5

8 เทคนิคการสื่อสารแบบผู้นำที่ดี เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง รวมทั้ง การใช้น้ำเสียง บุคลิกภาพ รวมถึงภาษากายที่เหมาะสม

ทักษะการสื่อสารนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้นำในการสร้างผลกระทบและช่วยเร่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร  นับเป็นสิ่งสำคัญของผู้นำในทุกระดับเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและคนในทีมมีความเข้าใจในเป้าหมายและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และจำเป็นสำหรับทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราก้าวไปสู่ Next Normal สิ่งนี้กำหนดให้ทุกองค์กรต้องจัดลำดับความสำคัญในการทำงานใหม่และผู้นำที่สามารถสื่อสารเป้าหมาย ภารกิจ และวิธีการทำงานด้วยความชัดเจนและความโปร่งใสที่ดีขึ้นก็จะประสบความสำเร็จในการนำองค์กรผ่านความไม่แน่นอนและในขณะเดียวกันก็รักษาความสามัคคีและความแข็งแกร่งของทีม แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาด้านแรงงานเชิงนวัตกรรม

ขอนำเสนอ 8 เทคนิคทักษะการสื่อสารความเป็นผู้นำที่ดี ดังนี้

1. เริ่มจากการฝึกวางความคิดให้เป็นระบบง่ายๆ ก่อน  เพราะการที่ผู้นำจะสื่อสารให้ชัดเจนได้ ต้องมาจากกระบวนการคิดที่มีระบบ มีความชัดเจนก่อนและสื่อสารไปยังทีมเพื่อจะทำให้ทุกคนเข้าใจได้ง่าย พร้อมมีประสิทธิภาพ

2. ใช้วิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และเวลา  เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal   Communication), การสื่อสารในองค์กร (Internal Communication), การสื่อสารกับลูกค้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Stakeholder Communication)  ที่สำคัญอย่างยิ่ง ต้องใช้วิธีสื่อสารที่ถูกต้อง เข้าใจสถานการณ์ และเลือกเวลาให้เหมาะสมที่สุด

3. การตั้งใจฟังอย่างเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นสื่อสาร ผู้นำที่ดีจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจก็ต้องเข้าใจคนอื่นก่อน ต้องเข้าใจสารที่ผู้สื่อสารกำลังสื่อ ไม่คิดไปเอง ถ้าเข้าใจแล้ว ผู้นำก็จะสื่อสารได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น

4. การสื่อสารแบบสองทาง (Two way communication)  ผู้นำที่ดีควรจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้คำถามแบบปลายเปิด เช่น ทำไม, เพราะอะไร, อย่างไร  ไม่ควรใช้คำถามปลายปิด เพราะไม่เกิดประโยชน์  หากเราใช้คำถามถูกจะทำให้เกิดผลการตอบรับที่ดีและสามารถต่อยอดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การใช้ช่องทางสื่อหรือเครื่องมือให้เหมาะสม ด้วยยุคปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ดังนั้น ผู้นำที่ดีควรเลือกให้เหมาะสม ไม่ว่าการสื่อสารผ่านทางอีเมล  การใช้โซเชียลมีเดีย, การสื่อสารทางตรง (Direct Communication) และอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของแต่ละกลุ่มที่ต้องการสื่อสาร

6. เอาใจเขามาใส่ใจเรา หลีกเลี่ยงคำพูด การประชดประชัน  กระทบกระเทียบ ซึ่งมีแต่สร้างความขัดแย้งและไม่เกิดประโยชน์  ทำให้มีแต่ผลเสียตามมา ในฐานะผู้นำจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและทีม

7. ภาษากายเป็นเรื่องสำคัญ ไม่พูดแทรก ไม่ตัดบทหรือเปลี่ยนเรื่องทันที รอให้ผู้อื่นสื่อสารจบ นอกจากนั้นผู้นำที่ดีควรใช้ภาษากายแสดงออกว่าตั้งใจฟังอยู่ เช่น สบตาแบบมีไมตรี ยิ้ม พยักหน้าเบาๆ ให้เกียรติผู้สื่อสารก่อนเสมอ

8. การรักษาคำพูด ผู้นำควรรักษาสัญญา และทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอ 

อย่างไรก็ตามทั้ง 8 เทคนิคการสื่อสารแบบผู้นำที่ดี เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง รวมทั้ง การใช้น้ำเสียง บุคลิกภาพ รวมถึงภาษากายที่เหมาะสมของ หากผู้นำสามารถเข้าใจและใช้เทคนิคดังกล่าวได้ดี ก็สามารถบรรลุเป้าหมายไปกว่าครึ่ง ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในการบริหารงานและบริหารคนยุคปัจจุบัน ยังมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและเจเนอเรชั่น ดังนั้น ผู้นำที่ดีควรวางแผน ออกแบบ และสื่อสารด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับสารตามกาลเทศะ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย หวังว่าการแบ่งปันเทคนิคดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการเสริมทักษะความเป็นผู้นำพร้อมนำพาทีมงานและองค์กรสู่ความสำเร็จต่อไป