over 2 years ago -

เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการทำงาน

Thumb Ks

​เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการทำงาน

ปัญหา เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับทุกคน ทุกองค์กร แยกออกจากกันไมได้ เพราะปัญหาคือ โอกาส สิ่งท้าทาย ให้ราได้ฝึกวิชา ความสามารถ และทำให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหามากขึ้น ดังคำที่ว่า “ปัญหามี บารมีเกิด” หรือ “ปัญหามา ปัญญาเกิด” คำว่า “บารมี” หรือ “ปัญญา” นั้นก็หมายถึง ทักษะ พัฒนาการที่เกิดขึ้น หลังจากที่เราได้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้นั่นเอง ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะและเทคนิคในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน

1. What is the challenge?หรือปัญหาคืออะไรต้องหาคำตอบให้ได้ว่าอะไรคือปัญหา ซึ่งอาจจะได้จากการสังเกตุด้วยตนเอง สอบถามผู้เกี่ยวข้อง หรือสังเกตจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร จะได้วางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป

2. What is the cause of the problem? สาเหตุของปัญหาคืออะไร นั้นคือการหาสาเหตของปัญหาว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดยสอบถามจากพยาน ผู้รู้เห็น หรือหลักฐานต่างๆเพื่อให้ได้ข้อสรุปของปัญหานั้น

3. Who has got the impact?ใครคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา และปัญหานั้นส่งผลกระทบต่อพนักงาน หรือองค์กรมากน้อยเพียงใด

4. What are the solutions? แนวทางการแก้ไขปัญหาคือวิธีการนำไปสู่ทางออกของปัญหา ซึ่งทางออกหรือการแก้ไขปัญหาที่ดี คือ การวางแผนที่ดี (Planning)การเตรียมพร้อมที่ดี (preparation) เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

หลังจากทีทราบ ปัญหา สาเหตุของปัญหา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา แล้วนั้น ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า ในการแก้ปัญหาแต่ละเรื่องมีวิธีที่แตกต่างกันไป เราไม่อาจใช้วิธีแบบเดียวกันกับทุกปัญหาได้ เพียงเรามีหลักคิดที่เรียกว่า “ศิลปะการแก้ปัญหา”ก็ช่วยให้การแก้ปัญหานั้นง่ายขึ้น และสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นั้น ผู้แก้ไขปัญหาหรือผู้ร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน

5. คิดอย่างสร้างสรรค์ (Flexible Thought) สิ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหา อย่ามองที่ความรุนแรงของปัญหา แต่ให้คิดว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร ซึ่งทางออกในการแก้ปัญหา คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ให้หลุดจากกรอบเดิม ที่ครอบเราไว้ จะทำให้เราพบวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา

6. ใช้ใจเป็นที่ตั้ง (Everything is mind) ร่างกายและจิตใจ จะเชื่อมโยงกันเสมอ ถ้าร่างกายเราถูกใช้งานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน เคร่งเครียดอยู่กับงานจนเกินไป ย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจ ดังนั้น ควรออกไปทำกิจกรรมเพื่อให้จิตใจเราสงบ และเปิดกว้างพอที่จะคิดสิ่งใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาอย่างงสร้างสรร

7. มีสติ (Be Conscious) สติเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะจะทำให้เรามีวิธีการพูด วิธีการคิด และการวางแผนที่ดี จะทำให้เราสามารถเลือกสถานที่ วัน และเวลาในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งสติ ยังทำให้เรายอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ขาดสติในการแก้ไขปัญหา มักจะนำพาอัตตะ ความลำเอียง มาร่วม ทำให้การแก้ไขปัญหาล้มเหลวได้

​​สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency,เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการทำงาน