about 2 years ago -

Ecovadis Award Recognition

Thumbnail Award

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปประเทศไทย ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทที่มีความยั่งยืนทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือที่สุดระดับโลก ในระดับเหรียญเงินประจำปี 2021 โดยสถาบัน EcoVadis ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดอันดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในแบบองค์รวมให้กับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมด้านระบบบริหารจัดการในด้านสภาพแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน