HR Recruitment Manager [Set-up new team]

Location Sathon
Discipline FMCG and Retail
Job reference BBBH45597_1708409821
Salary THB50000.00 - THB75000 per month + Allowance ETC.
Job startdate ASAP
Consultant email [email protected]

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขาการจัดการ, สาขาจิตวิทยา, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) อย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์งานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ ทำงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • มีความรู้และประสบการณ์ในงานแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • มีความรู้งานพัฒนาบุคลากร
 • มีภาวะความเป็นผู้นำและมีทักษะด้านการสร้างความสัมพันธ์กับคนภายในองค์กร
 • มีทักษะ การ ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดและไปต่างประเทศได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่และสามารถขับรถได้

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. เน้นงานด้าน HRM วาง Strategy การบริหารงาน แผนงานทรัพยากรมนุษย์ระยะสั้น ระยะยาวให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันและอนาคต
  2. รับผิดชอบงานด้านการสรรหาบุคคลากร
  3. ประสานงานติดต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  4. สัมภาษณ์ผู้สมัครงานและจัดทำสัญญาจ้าง รวมถึงเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
  5. วางแผนการบริหารจัดการในด้านกำลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายบริษัท
  6. จัดทำแผนสวัสดิการ ผลตอบแทน ประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน อบรมและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ