Banner Default Image

การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น อาจจะเกิดจากหลายๆองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความขยัน เป็นต้น การมีระเบียบวินัยในการทำงานก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญเช่นกัน วันนี้แมนพาวเวอร์จึงมีคำแนะนำในการจัดระเบียบชีวิตการทำงาน 3 ด้านหลัก ตั้งแต่เรื่องของ โต๊ะทำงาน อีเมล์ และโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ มาฝากมนุษย์เงินเดือนทุกท่าน

การจัดระเบียบโต๊ะทำงาน

• จัดหมวดหมู่ของใช้ ให้หยิบง่ายและใช้สะดวก

• คัดแยกเอกสารให้ดี จัดเก็บใส่แฟ้มแยกไว้เป็นประเภท ป้องกันทำเอกสารหาย

• มีจุดพักสายตา เช่น ต้นไม้เล็กๆ หรือดอกไม้ มาวางไว้มุมโต๊ะ

• เมื่อใช้อุปกรณ์หรือเอกสารเสร็จแล้ว เก็บให้เข้าที่ทุกครั้ง

• จัดโต๊ะและรักษาความสะอาดให้เป็นนิสัย อย่าปล่อยให้โต๊ะรกเด็ดขาด เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

การจัดระเบียบโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์

• ตั้งชื่อไฟล์งานให้ดี ใส่ วัน/เดือน/ปี พร้อมระบุชื่องานให้ชัดเจน เพื่อให้ไฟล์เรียงอย่างเป็นระเบียบ

• จัดไฟล์ใส่ โฟลเดอร์ ให้เป็นหมวดหมู่ การตั้งชื่อ โฟลเดอร์ ให้ใช้หลักการเดียวกับการตั้งชื่อไฟล์งาน

• ไม่ว่าจะชื่อไฟล์งานหรือ โฟลเดอร์ ควรมีคำสำคัญ (Key Word) ใส่ลงไปด้วย เพื่อง่ายต่อการค้นหา

การจัดระเบียบอีเมล์

• เมื่อได้รับอีเมล์ให้ดูหัวข้อ ผู้ส่ง และเนื้อหาคร่าวๆว่าคืองานอะไร เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่

• จากนั้นจัดการแยกกลุ่มงาน ลบ หรือส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทันที

• จัดกลุ่มอีเมล์งานประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อง่ายและประหยัดเวลาในการหาอีเมล์

• จัดการ inbox ให้สะอาดทุกวัน อย่าปล่อยให้มีอีเมล์ค้าง อย่าหมักหมม

• ล้างถังขยะบ้าง ป้องกันอีเมล์เต็ม