Banner Default Image

​เลือกสายงานที่สนใจเพื่อดูรายละเอียดงานและสมัครงาน

งานโลจิสติกส์ | งานวิศวกร | งานฝ่ายผลิต | งานทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

งานขาย | งานการตลาด | งานบัญชีและการเงิน | งานไอที | งานบริการลูกค้า

______________________________________________

งานบริการลูกค้า

Customer Service (Call Center), Salary : 12K + Incentive (เฉลี่ย 5,000-10,000/เดือน), @ทั่วประเทศ

APPLY

เจ้าหน้าประสานงานบริการข้อมูลลูกค้า (สัญญาจ้าง 6 เดือน), เงินเดือน : 13K – 15K, @จตุจักร, พหลโยธิน

APPLY

Customer Success (B2C), THB 25-35K, @Bangkok

APPLY