Banner Default Image

​เลือกสายงานที่สนใจเพื่อดูรายละเอียดงานและสมัครงาน

งานโลจิสติกส์ | งานวิศวกร | งานฝ่ายผลิต | งานทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

งานขาย | งานการตลาด | งานบัญชีและการเงิน | งานไอที | งานบริการลูกค้า

______________________________________________

งานโลจิสติกส์

หัวหน้าแผนก - Supervisor, เงินเดือน : 23-25K, @ปทุมธานี, สมุทรสาคร

APPLY

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก - Leader, เงินเดือน : 18-20K, @ปทุมธานี, สมุทรสาคร

APPLY

Material Planner, Salary : THB 40K Up, @Bankhai, Rayong

APPLY

Import and Export Supervisor, Salary : THB 60-75K Up, @Chonburi

APPLY

พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์, เงินเดือน : 12K+, @ซอยวัดบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรปราการ

APPLY

Purchasing Expeditor, Salary : THB 25-35K, @Maptaphut, Rayong

APPLY

Purchasing Manager, Salary : 150K Up, @Chonburi

APPLY

Purchasing Supervisor, Salary : 60K, @Chonburi

APPLY

Direct Buyer, Salary : 35K, @Chonburi

APPLY

Buying Manager, Salary : 100K, @Pakkret

APPLY

Import & Export Coordinator, Salary : 45-55K @Chonburi

APPLY

Customs and BOI Specialist, Salary : Negotiable @Rayong

APPLY