over 8 years ago -

แมนพาวเวอร์ยกทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ร่วมงาน Career Opportunity Day 2015 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

18

​แมนพาวเวอร์ยกทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ร่วมงาน Career Opportunity Day 2015 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แมนพาวเวอร์ยกทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ร่วมงาน Career Opportunity Day 2015ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แมนพาวเวอร์ยกทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ร่วมงาน Career Opportunity Day 2015 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ นักศึกษาให้ความสนใจเข้ามาปรึกษาเรื่องงาน ที่บูธแมนพาวเวอร์อย่างไม่ขาดสาย