over 7 years ago -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

1

​แมนพาวเวอร์กรุ๊ปร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนวพฤติกรรมในการทำงานที่จำเป็นสำหรับสายงานต่างๆ เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน