about 7 years ago -

Manpower collaborates with Phetchaburi Vocational College to share knowledge and expertise.

1

​แมนพาวเวอร์ร่วมส่งต่อความรู้ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

​​

แมนพาวเวอร์ร่วมส่งต่อความรู้ให้น้องๆวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี โดยการส่งมอบ VCD สื่อการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมแห่งอนาคต เพื่อจะสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้และพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต