ประมาณ 7 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์ร่วมส่งต่อความรู้ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ​

1

​​แมนพาวเวอร์ร่วมส่งต่อความรู้ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

​​

แมนพาวเวอร์ร่วมส่งต่อความรู้ให้น้องๆวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี โดยการส่งมอบ VCD สื่อการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมแห่งอนาคต เพื่อจะสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้และพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต